{η}  προφύλαξη Subst.  [profilaksi, profylaksh]

{die}  
Prophylaxe (fachspr.)
  Subst.
(300)
{die}    Subst.
(39)
(33)

Etymologie zu προφύλαξη

προφύλαξη προφύλαξις altgriechisch προφυλάσσω πρό + φυλάσσω


GriechischDeutsch
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα προβλήματα αντοχής στην ιατρική προκαλούνται από την ανθρώπινη χρήση και την υπερβολική χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων για θεραπεία και προφύλαξη (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οκτώβριος 2006).Die Probleme im Zusammenhang mit Resistenzen in der Humanmedizin sind allerdings in den meisten Fällen auf den Einsatz bzw. zu häufigen Einsatz von Antibiotika in Therapie und Prophylaxe beim Menschen zurückzuführen (Europäisches Parlament, Oktober 2006).

Übersetzung bestätigt

Σκοπός: προφύλαξη νεογνών από γαστρικό έλκος.Zweck: Prophylaxe gegen Magengeschwüre bei neugeborenen Fohlen.

Übersetzung bestätigt

Συζήτηση των ειδικών πλεονεκτημάτων: διαφορετικός τρόπος δράσης από την ομεπραζόλη και πολύτιμη επιπρόσθετη προφύλαξη από το γαστρικό έλκος.Spezifische Vorteile: andere Wirkungsweise als bei Omeprazol und wertvolle Ergänzung der Prophylaxe gegen Magengeschwüre.

Übersetzung bestätigt

στ) οι ορισμοί «κτηνιατρικό φάρμακο», «δραστική ουσία», «ανοσολογικό κτηνιατρικό φάρμακο», «αντιμικροβιακό», «αντιπαρασιτικό», «αντιβιοτικό», «μεταφύλαξη», «προφύλαξη» και «χρόνος αναμονής», κατά το άρθρο 4 σημεία 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16 και 34, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, και «περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος» όπως αναφέρονται στο άρθρο 35 του εν λόγω κανονισμού.die Begriffsbestimmungen für „Tierarzneimittel“, „Wirkstoff“, „immunologische Tierarzneimittel“, „antimikrobielle Wirkstoffe“, „Antiparasitikum“, „Antibiotikum“, „Metaphylaxe“, „Prophylaxe“ und „Wartezeit“, gemäß Artikel 4 Nummern 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16 bzw. 34 der Verordnung (EU) 2019/6 und die Begriffsbestimmung für „Fachinformation“ gemäß Artikel 35 jener Verordnung.

Übersetzung bestätigt

Αυτό έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση όπου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συντονισμένης αντίδρασης της ΕΕ με μέτρα για τη δημόσια υγεία ή συμφωνίες για προφύλαξη και θεραπεία.Dies hat dazu geführt, dass es heute keine Möglichkeit einer koordinierten EU-Reaktion mit Maßnahmen des Gesundheitswesens oder Vereinbarungen zu Prophylaxe und Behandlung gibt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu προφύλαξη

προφύλαξη η [profílaksi] : προσπάθεια, μέριμνα για να προλάβει ή να απομακρύνει κάποιος έναν κίνδυνο ή μια δυσάρεστη κατάσταση: Tα βρέ φη χρειάζονται / θέλουν μεγάλη προφύλαξη από τις μολύνσεις για να μην αρρωστήσουν. Tρόποι / μέσα προφύλαξης. || (συνήθ. πληθ.) μέσα προφύλα ξης: Πήρε όλες τις προφυλάξεις, για να μην προσβληθεί από την επιδημία. Ο κλέφτης προχωρούσε με όλες τις προφυλάξεις, για να μη γίνει αντιληπτός. Δεν παίρνει καμιά προφύλαξη.

[λόγ. προφυλακ- (προφυλάσσω) -σις > -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback