πλήρης -ης -ες Adj.  [pliris -is -es, plhrhs -hs -es]

  Adj.
(1012)
  Adj.
(151)
  Adj.
(150)
  Adj.
(10)
  Adj.
(9)

GriechischDeutsch
Κατά την έννοια του παραρτήματος IV, κεφάλαιο 3 της πράξης προσχώρησης «εάν η Επιτροπή δεν προβάλλει αντιρρήσεις στο υφιστάμενο μέτρο ενίσχυσης λόγω σοβαρών αμφιβολιών ως προς τη συμβατότητα του μέτρου με την κοινή αγορά, εντός 3 μηνών από την παραλαβή όλων των πληροφοριών για το μέτρο αυτό ή από την παραλαβή της δήλωσης του νέου κράτους μέλους με την οποία το κράτος μέλος αυτό ενημερώνει την Επιτροπή ότι θεωρεί ότι η παρασχεθείσα πληροφορία είναι πλήρης, διότι η αιτούμενη συμπληρωματική πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη ή έχει ήδη παρασχεθεί, η Επιτροπή θεωρείται ότι δεν έχει προβάλει αντιρρήσεις».Anhang IV Punkt 3 der Beitrittsakte besagt: „Erhebt die Kommission innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der vollständigen Informationen zu der bestehenden Beihilfemaßnahme oder nach dem Eingang einer Erklärung des neuen Mitgliedstaats, in der er der Kommission mitteilt, dass er die gelieferten Informationen für vollständig erachtet, da die angeforderte zusätzliche Information nicht verfügbar ist oder bereits geliefert wurde, keine Einwände gegen die Maßnahme aufgrund schwerwiegender Bedenken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt, so wird davon ausgegangen, dass sie keine Einwände erhoben hat.“

Übersetzung bestätigt

Με την απόφαση 2006/589/ΕΚ της Επιτροπής [10] επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.Mit der Entscheidung 2006/589/EG der Kommission [10] wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen grundsätzlich genügen.

Übersetzung bestätigt

Με την απόφαση 2005/778/ΕΚ της Επιτροπής [9] επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις, ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες, του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.Mit der Entscheidung 2005/778/EG der Kommission [9] wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen grundsätzlich genügen.

Übersetzung bestätigt

Με την απόφαση 2005/751/ΕΚ της Επιτροπής [8] επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις, ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες, του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.Mit der Entscheidung 2005/751/EG der Kommission [8] wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen grundsätzlich genügen.

Übersetzung bestätigt

Με την απόφαση 2004/686/ΕΚ της Επιτροπής [7] επιβεβαιώθηκε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης και μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληροί κατ’ αρχήν τις απαιτήσεις ως προς τα δεδομένα και τις πληροφορίες του παραρτήματος II και του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας.Mit der Entscheidung 2004/686/EG der Kommission [7] wurde bestätigt, dass die Unterlagen vollständig sind und den Anforderungen der Anhänge II und III der Richtlinie hinsichtlich der Daten und Informationen grundsätzlich genügen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • πλήρης (maskulin)
  • πλήρης (feminin)
  • πλήρες (neutrum)


Griechische Definition zu πλήρης -ης -ες

πλήρης -ης -ες [plíris] γεν. πληθ. πλήρων : 1. (κυρ. για κλειστούς χώρους ή δοχεία) που περιέχει όση ποσότητα μπορεί να χωρέσει, που είναι γεμάτος. ANT κενός: Tο λεωφορείο / το αεροπλάνο / το πλοίο / το ξενοδο χείο / το ασανσέρ / το δοχείο είναι πλήρες. Ο κινηματογράφος / η αίθουσα είναι πλήρης -ης -ες. Λυπάμαι αλλά σήμερα είμαστε πλήρεις, δεν έχουμε τραπέζι (σε κέντρο διασκέδασης κτλ.). [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback