πιστεύω Verb  [pistevo, pisteyw]

  Verb
(3382)
  Verb
(1)
(0)

Etymologie zu πιστεύω

πιστεύω πίστις von τύπο έπιθον, β΄ αόρ. του πείθω


GriechischDeutsch
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν υπαίτια και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που όλοι όσοι συμμερίζονται την ευρωπαϊκή ιδέα, είτε ανήκουν στη δεξιά, είτε στην αριστερά, είτε στο κέντρο, πρέπει να έχουν το θάρρος να παραδεχτούν.Die Europäische Union war nicht die Ursache der Krise, und ich glaube, dass alle, die an das europäische Ideal glauben, egal ob links, rechts oder Mitte, auch den Mut haben müsse, dies auszusprechen, denn sonst überlassen wir das Feld dem Populismus der extremen Linken und extremen Rechten.

Übersetzung bestätigt

Φυσικά, αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους αλλά η κλίμακα της πρόκλησης με οδηγεί στο να πιστεύω ότι η κρατική υποστήριξη θα είναι απαραίτητη.Selbstverständlich muß dies in einem Geist der Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern erfolgen, aber angesichts der Größenordnung der Herausforderung sehe ich mich veranlaßt zu glauben, daß eine staatliche Unterstützung erforderlich sein wird.

Übersetzung bestätigt

Εάν το κατορθώσουμε από την οπτική αυτού του τριπλού στόχου, πιστεύω ότι αυτές οι οικογένειες, αυτά τα άτομα, αυτοί οι ευρωπαίοι πολίτες θα δημιουργήσουν περισσότερο στην Ευρώπη, αυτό δε μου φαίνεται πολύ σημαντικό, διότι τελικά οι πόλεις θα γίνονται όλο και περισσότερο οι πρωταγωνίστριες του ευρωπαϊκού βίου.Wenn uns das mit unserer Festlegung auf drei Schwerpunkte gelingt, dann denke ich, daß diese Familien, diese Menschen, diese europäischen Bürger mehr an Europa glauben werden, und das ist letztendlich entscheidend, denn die Städte spielen eine immer größere Rolle im europäischen Leben.

Übersetzung bestätigt

Θέλω να πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προσφέρει στον λαό της Μοζαμβίκης αυτό που εκείνος περιμένει.Ich möchte daran glauben, daß die Europäische Union in der Lage sein wird, das zu tun, was die Mosambikaner von ihr erwarten.

Übersetzung bestätigt

Δεν θέλω να πιστεύω πως τα συμπεράσματα του Συμβουλίου περιορίζονται απλώς και μόνο σε μια τέτοια καταγραφή.Ich will nicht glauben, daß sich die Schlußfolgerungen des Rates auf diese Auflistung beschränken.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu πιστεύω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πιστεύωπιστεύουμε, πιστεύομε
πιστεύειςπιστεύετε
πιστεύειπιστεύουν(ε)
Imper
fekt
πίστευαπιστεύαμε
πίστευεςπιστεύατε
πίστευεπίστευαν, πιστεύαν(ε)
Aoristπίστεψαπιστέψαμε
πίστεψεςπιστέψατε
πίστεψεπίστεψαν, πιστέψαν(ε)
Per
fekt
έχω πιστέψειέχουμε πιστέψει
έχεις πιστέψειέχετε πιστέψει
έχει πιστέψειέχουν πιστέψει
Plu
per
fekt
είχα πιστέψειείχαμε πιστέψει
είχες πιστέψειείχατε πιστέψει
είχε πιστέψειείχαν πιστέψει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πιστεύωθα πιστεύουμε, θα πιστεύομε
θα πιστεύειςθα πιστεύετε
θα πιστεύειθα πιστεύουν(ε)
Fut
ur
θα πιστέψωθα πιστέψουμε, θα πιστέψομε
θα πιστέψειςθα πιστέψετε
θα πιστέψειθα πιστέψουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πιστέψειθα έχουμε πιστέψει
θα έχεις πιστέψειθα έχετε πιστέψει
θα έχει πιστέψειθα έχουν πιστέψει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πιστεύωνα πιστεύουμε, να πιστεύομε
να πιστεύειςνα πιστεύετε
να πιστεύεινα πιστεύουν(ε)
Aoristνα πιστέψωνα πιστέψουμε, να πιστέψομε
να πιστέψειςνα πιστέψετε
να πιστέψεινα πιστέψουν(ε)
Perfνα έχω πιστέψεινα έχουμε πιστέψει
να έχεις πιστέψεινα έχετε πιστέψει
να έχει πιστέψεινα έχουν πιστέψει
Imper
ativ
Presπίστευεπιστεύετε
Aoristπίστεψεπιστέψτε, πιστεύτε
Part
izip
Presπιστεύοντας
Perfέχοντας πιστέψει
InfinAoristπιστέψειGriechische Definition zu πιστεύω

πιστεύω [pistévo] -εται : 1. έχω πεποίθηση, είμαι βέβαιος, σίγουρος για κτ.: Πρέπει να πιστέψεις στη νίκη για να νικήσεις. Πίστευε στην ορθό τητα των ιδεών / των συμπερασμάτων του. Δεν πιστεύω στην αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης. Πιστεύει στις σοσιαλιστικές / νεοφιλελεύθερες ιδέες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback