{η}  πεποίθηση  Subst.  [pepithisi, pepoithhsh]

{die}    Subst.
(692)
{die}    Subst.
(27)

Etymologie zu πεποίθηση

πεποίθηση Koine-Griechisch πεποίθησις altgriechisch πείθω (παρακείμενος μ.φ. πέποιθα) indoeuropäisch (Wurzel) *bʰeydʰ- (εμπιστεύομαι)


GriechischDeutsch
Συμπερασματικά, η επιτυχία ή η αποτυχία της Συνέλευσης εξαρτάται από τις πεποιθήσεις, από τις πραγματικές ευρωπαϊκές πεποιθήσεις που μας υποκινούν, από τις πεποιθήσεις που τρέφουμε, ως ανεξάρτητα κόμματα και ανεξάρτητες κυβερνήσεις, να μην βασιστούμε μόνο σε μεταρρυθμίσεις στα χαρτιά, αλλά σε συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση όχι μόνο των δικών μας χωρών, αλλά και εκείνων που απευθύνονται σ 'εμάς.Schließlich hängt der Erfolg oder Misserfolg des Konvents von unseren Überzeugungen, den uns bewegenden wahrhaften europäischen Überzeugungen ab, denen zufolge wir uns als einzelne Parteien und einzelne Regierungen nicht nur auf erklärte Reformen, sondern auf konkrete Taten stützen, mit denen wir die Situation sowohl in unseren Ländern als auch in den Staaten, für die wir Ansprechpartner sind, verbessern können.
Ο κ. Buttiglione ήταν ειλικρινής κατά την έκφραση των απόψεών του, και φρονώ ότι ήταν ειλικρινής όταν δήλωσε ότι δεν θα συνέχεε τις προσωπικές του πεποιθήσεις με τα καθήκοντά του.Herr Buttiglione war aufrichtig, als er seine Überzeugungen zum Ausdruck brachte, und ich glaube auch, dass er ehrlich war, als er sagte, dass es keine Vermischung zwischen seinen persönlichen Überzeugungen und der Ausübung seiner Funktionen geben wird.
Και τούτο, υπό τον όρο ότι, το κράτος δικαίου θα εγγυάται και θα ενθαρρύνει, με τις κατάλληλες διατάξεις, αυτή την πολιτική πρόληψης. Υπό τον όρο ότι θα συνεχίσει να είναι αποτελεσματικά αμερόληπτο ως προς τις θρησκείες, ενώ θα σέβεται τις προσωπικές πεποιθήσεις κάθε ατόμου · αλλά επίσης ότι, θα είναι σκληρό απέναντι σε κάθε κοινωνική συμπεριφορά (ακόμη και αν είναι ριζωμένο στην καρδιά των θρησκευτικών πεποιθήσεων) που θα είναι αντίθετη με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες.Und zwar unter der Bedingung, daß der Rechtsstaat durch entsprechende Verfügungen diese Politik der Unvoreingenommenheit garantiert und fördert, indem er im Hinblick auf die Religionen wirklich unparteiisch bleibt und dabei die Überzeugungen des einzelnen respektiert, aber auch indem er gegenüber jeglichem Handeln, das den Grundrechten widerspricht, kompromißlos bleibt (auch wenn dies in religiösen Überzeugungen verankert ist).
Το δικαίωμα αυτό καλύπτει την ελευθερία μεταβολής θρησκείας ή πεποιθήσεων και την ελευθερία να διαδηλώνει κανείς, μόνος ή συλλογικά, δημόσια ή ιδιωτικά, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του.Dieses Recht schließt auch die Freiheit ein, seine Religion zu wechseln oder seine Überzeugung zu ändern, sowie die Freiheit, allein oder kollektiv, öffentlich oder privat seine Religion oder Überzeugung kundzutun.
Κυρία Πρόεδρε, οι δύο διατάξεις που συζητάμε σήμερα ανταποκρίνονται σε μία πεποίθηση και ένα στόχο: η πεποίθησή μας είναι ότι είναι δυνατό να νικήσουμε την τρομοκρατία και ο στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα για να το πετύχουμε.Frau Präsidentin, die beiden Bestimmungen, über die wir heute diskutieren, tragen einer Überzeugung und einem Ziel Rechnung: Wir haben die Überzeugung, dass der Terrorismus zerschlagen werden kann, und unser Ziel besteht in der Stärkung des Rechtsstaats, indem ihm alle Instrumente gegeben werden, um dies zu erreichen.
Αυτή ακριβώς η πεποίθηση με οδήγησε να προτείνω ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης για την απασχόληση και η ίδια αυτή πεποίθηση απετέλεσε τη βάση για την ανακοίνωση της Επιτροπής που σας παρουσίασα στις 5 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, με τον τίτλο « Δράση για την απασχόληση - Ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης ».Mit dieser Überzeugung habe ich einen Vertrauenspakt für Beschäftigung angeregt, und diese Überzeugung war auch die Grundlage für die Mitteilung der Kommission mit dem Titel "Aktion für Beschäftigung - Ein Vertrauenspakt", die ich Ihnen am 5. Juni in Brüssel vorgestellt habe.
Κύριε Πρόεδρε, με απόλυτη πεποίθηση συνυπογράφω όσα εξέφρασε πριν από λίγο ο συμπρόεδρος μου, κ. Pasty, και με εξίσου απόλυτη πεποίθηση επιθυμώ να εκθέσω τις απόψεις μου σχετικά με τη μελλοντική μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων και τις προτάσεις που προέβαλε σήμερα η Επιτροπή.Herr Präsident, ich unterschreibe aus tiefer Überzeugung voll und ganz die von meinem KoVorsitzenden, Herrn Pasty, vorhin vorgetragenen Äußerungen und mit ebenso großer Überzeugung möchte ich mich zur künftigen Reform der Strukturfonds und den heute von der Kommission unterbreiteten Vorschlägen äußern.
Σήμερα εκπροσωπώ μία πεποίθηση που δεν είναι δημοφιλής σ 'αυτό το Κοινοβούλιο επειδή είναι η δική μου πεποίθηση!Wenn ich heute eine in diesem Parlament nicht populäre Überzeugung vertrete, dann, weil es meine Überzeugung ist!
Τουναντίον, η επιμονή και η πεποίθηση με την οποία η Πράγα επεδίωξε την ένταξή της στην Ατλαντική Συμμαχία υπογραμμίζει, εάν μπορεί να λεχθεί, την πολιτική πεποίθηση της χώρας προκειμένου να ενσωματωθεί στις διαφορετικές δομές της ευρωπαϊκής ηπείρου, όποιες και αν είναι αυτές.Mehr noch, die Zähigkeit und die Überzeugung, mit der Prag seinen Beitritt zur Atlantischen Allianz verfolgt hat, unterstreicht die politische Überzeugung des Landes, sich in die verschiedenen Strukturen des Kontinents, egal welche es sind, zu integrieren.
Αυτές είναι δύσκολες επιλογές, αλλά θα ήθελα για μια ακόμη φορά αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται απόψε εδώ στο θεωρείο και ακούν τη συγκεκριμένη συζήτηση να φύγουν με την πεποίθηση ότι θα έχουμε πράγματι μια κοινωνία η οποία θα βασίζεται στην πλήρη απασχόληση, ότι ο δρόμος προς τη Λισαβώνα θα αποτελέσει το τέλος του ταξιδιού μας και ότι θα προκύψουν όντως ορισμένα απτά αποτελέσματα από αυτή.Dies erfordert schwierige Entscheidungen, doch ich möchte mich nochmals an die Bürger auf der Besuchertribüne wenden, die diese Aussprache verfolgen, und denen ich die Zuversicht mit auf den Weg geben möchte, daß wir eine auf Vollbeschäftigung fußende Gesellschaft erreichen werden, daß das Gipfeltreffen in Lissabon am Ende eines langen Weges stehen und konkrete Ergebnisse erbringen wird.

Synonyme zu πεποίθηση

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie πεποίθηση

Ähnliche Wörter zu πεποίθηση

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu πεποίθηση

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu πεποίθηση

πεποίθηση η [pepíθisi] : α. σταθερή γνώμη, άποψη, βεβαιότητα ότι αυτό που θεωρεί κάποιος σωστό ισχύει πραγματικά: H πεποίθηση ότι η φυσική πραγματικότητα διέπεται από νόμους. Kάνω κτ. με την πεποίθηση ότι… Έχω την πεποίθηση ότι…, είμαι βέβαιος ότι…: Έχω την πεποίθηση ότι εκφράζω τα συναισθήματα όλων. || Aπό πεποίθηση ή εκ πεποιθήσεως, επειδή το θεωρώ σωστό: Aπό πεποίθηση φέρεται έτσι και όχι γιατί του το υπέδειξαν. Aνύπαντρος εκ πεποιθήσεως. || (ψυχ.) Tο συναίσθημα της πεποίθησης. || (πληθ.) ιδέες, αρχές τις οποίες ακολουθεί και ασπάζεται κάποιος· (πρβ. ιδεολογία): Οι ηθικές / θρησκευτικές / πολιτικές πεποιθήσεις κάποιου. Φέρεται / ενεργεί κάποιος σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του. Οι πεποιθήσεις του είναι ίδιες εδώ και πολλά χρόνια. β. εμπιστοσύνη, κυρίως σε εκφορές όπως: Έχω πεποίθηση στον εαυτό / στις δυνάμεις / στις ικανότητές μου· (πρβ. αυτοπεποίθηση).

[λόγ. < ελνστ. πεποίθη(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback