{η}  παραίτηση Subst.  [paretisi, paraithsh]

{der}    Subst.
(415)
{der}    Subst.
(303)
{die}    Subst.
(11)
{die}    Subst.
(3)

Etymologie zu παραίτηση

παραίτηση altgriechisch παραίτησις παραιτῶ


GriechischDeutsch
Η παραίτηση κοινοποιείται με επιστολή στον πρόεδρο της ΕΟΚΕ.Der Rücktritt ist dem Präsidenten des Ausschusses schriftlich mitzuteilen.

Übersetzung bestätigt

Η θητεία ενός μέλους της ΕΟΚΕ λήγει ύστερα από παραίτηση, έκπτωση, θάνατο, ανωτέρα βία ή σε περίπτωση ασυμβίβαστου.Das Mandat eines Ausschussmitglieds endet durch Rücktritt, Amtsenthebung, Tod, höhere Gewalt oder durch Auftreten einer Unvereinbarkeit.

Übersetzung bestätigt

Η παραίτηση ανακοινώνεται εγγράφως από τον παραιτούμενο στον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών με μνεία της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ανακοίνωση.Jeder Rücktritt ist dem Präsidenten des Ausschusses vom Zurücktretenden mitzuteilen, wobei anzugeben ist, wann der Rücktritt wirksam wird; dieses Datum darf nicht mehr als drei Monate nach der Mitteilung liegen.

Übersetzung bestätigt

Μετά την παραίτηση του κ. Alberto ZAN, χηρεύει μία θέση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών,Durch den Rücktritt von Herrn Alberto ZAN ist der Sitz eines Stellvertreters im Ausschuss der Regionen frei geworden —

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ελεγχόμενη οντότητα και ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο ενημερώνουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη δημόσια εποπτεία σχετικά με την παύση ή την παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου κατά τη διάρκεια της θητείας τους και την αιτιολογούν δεόντως.Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das geprüfte Unternehmen und der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft die für die öffentliche Aufsicht zuständige oder zuständigen Stellen über die Abberufung oder den Rücktritt des Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft während der Laufzeit des Auftrags in Kenntnis setzen und eine ausreichende Begründung liefern.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu παραίτηση

παραίτηση η [parétisi] : 1. η εκούσια αποχώρηση κάποιου από μια θέση, μια υπηρεσία, η εγκατάλειψη κάποιου αξιώματος που κατείχε: Προκάλεσε έκπληξη η παραίτησή του από την πρωθυπουργία / την προεδρία / την αρχηγία του κόμματος. Tην εξανάγκασαν σε παραίτηση. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση της κυβέρνησης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback