μιμούμαι Verb  [mimume, mimoymai]

  Verb
(2)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu μιμούμαι

μιμούμαι altgriechisch μιμέομαι, -οῦμαι


GriechischDeutsch
Μπορώ και τους μιμούμαι όλους... και βγάζω καλό μεροκάματο.Ich kann fast jeden nachahmen und lebe ganz gut davon.

Übersetzung nicht bestätigt

Κανένα πρόβλημα. Έχω περάσει αρκετό χρόνο με πρεζάκια στη ζωή μου, τους μιμούμαι και στον ύπνο μου.Ich habe genug mit Drogenabhängigen zu tun gehabt, ich kann sie im Schlaf nachahmen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu μιμούμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
μιμούμαιμιμούμαστε
μιμείσαιμιμείστε
μιμείταιμιμούνται
Imper
fekt
μιμούμουνμιμούμαστε
μιμούνταν, μιμείτομιμούνταν, μιμούντο
Aoristμιμήθηκαμιμηθήκαμε
μιμήθηκεςμιμηθήκατε
μιμήθηκεμιμήθηκαν, μιμηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω μιμηθείέχουμε μιμηθεί
έχεις μιμηθείέχετε μιμηθεί
έχει μιμηθείέχουν μιμηθεί
Plu
perf
ekt
είχα μιμηθείείχαμε μιμηθεί
είχες μιμηθείείχατε μιμηθεί
είχε μιμηθείείχαν μιμηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα μιμούμαιθα μιμούμαστε
θα μιμείσαιθα μιμείστε
θα μιμείταιθα μιμούνται
Fut
ur
θα μιμηθώθα μιμηθούμε
θα μιμηθείςθα μιμηθείτε
θα μιμηθείθα μιμηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω μιμηθείθα έχουμε μιμηθεί
θα έχεις μιμηθείθα έχετε μιμηθεί
θα έχει μιμηθείθα έχουν μιμηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να μιμούμαινα μιμούμαστε
να μιμείσαινα μιμείστε
να μιμείταινα μιμούνται
Aoristνα μιμηθώνα μιμηθούμε
να μιμηθείςνα μιμηθείτε
να μιμηθείνα μιμηθούν(ε)
Perfνα έχω μιμηθείνα έχουμε μιμηθεί
να έχεις μιμηθείνα έχετε μιμηθεί
να έχει μιμηθείνα έχουν μιμηθεί
Imper
ativ
Presμιμείστε
Aoristμιμήσουμιμηθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristμιμηθείGriechische Definition zu μιμούμαι

μιμούμαι [mimúme] .9β : α. κάνω ή προσπαθώ να κάνω αυτό που κάνει κάποιος άλλος, προσπαθώ να παραστήσω τις κινήσεις του, τη φωνή του κτλ.: μιμούμαι τη φωνή / τις κινήσεις / το ντύσιμο κάποιου. Ο παπαγάλος μιμείται τη φωνή του ανθρώπου. Tο παιδί μιμείται τις πράξεις των μεγάλων. Σήκωσε πρώτος το ποτήρι του και οι άλλοι τον μιμήθηκαν. μιμούμαι την υπογραφή κάποιου, την πλαστογραφώ. β. (για πνευματική και ιδ. καλλιτεχνική δημιουργία) παίρνω κπ. ή κτ. ως πρότυπο: Οι Ρωμαίοι μιμήθηκαν τους Έλληνες στην ποίηση, στην τέχνη κτλ. Ο Bιργίλιος στην Aινειάδα μιμείται τον Όμηρο.

[λόγ. < αρχ. μιμοῦμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback