μεταβάλλω  

  • ändern
    upvotedownvote
  • sich verwandeln
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πρακτικά σταθερή. Όσον αφορά τα αέρια σώματα, η πυκνότητα τους μεταβάλλεται εύκολα, όταν μεταβάλλεται η πίεση ή/και η θερμοκρασία. Προσοχή: Η έκφραση σωματιδιακή ...

... μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα χαρακτηρίζει οποιοδήποτε φυσικό μέγεθος μεταβάλλεται περιοδικά, δηλαδή επαναλαμβάνει τις ίδιες τιμές σε τακτά χρονικά διαστήματα ...

... καθώς και το εύρος της μεταβολής της λαμπρότητας αυτού. Παράλληλα όμως μεταβάλλονται και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αστέρων που δημιουργούν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

metavallo, metaballw


Deutsche Synonyme zu: μεταβάλλω

verändern ändern editieren abändern abwandeln modifizieren bearbeiten umschreiben berichtigen bessern verarbeiten (zu) ummünzen konvertieren umsetzen umwandeln revidieren überarbeiten neu bestimmen neu definieren korrigieren überholen neu fassen auf den Prüfstand stellen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15