{το}  κοίλωμα Subst.  [kiloma, koilwma]

{die}    Subst.
(5)
{die}    Subst.
(1)
{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu κοίλωμα

κοίλωμα Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Προσθέτονται στο κοίλωμα μερικές σταγόνες νερού και σημειώνεται αν (i) παράγεται κανένα αέριο και (ii) αν συμβεί ανάφλεξη του αερίου.Man gießt einige Tropfen Wasser in die Vertiefung und notiert, i) ob sich Gas entwickelt und ii) ob sich das Gas entzündet.

Übersetzung bestätigt

Η εξεταζόμενη ουσία γίνεται μία σωρός ύψους περίπου 2 cm και διαμέτρου 3 cm με κοίλωμα στην κορυφή.Mit der Prüfsubstanz wird eine kleine Schüttung von etwa 2 cm Höhe und 3 cm Durchmesser mit einer Vertiefung an der Spitze hergestellt.

Übersetzung bestätigt

Ένα κοίλωμα στη σφαίρα πρέπει να επιτρέπει την ανάρτηση ενός τριαξονικού ή τριών μονοαξονικών επιταχυνσιομέτρων.In der Kugel ist eine Vertiefung vorzusehen, in der ein Dreiachsenoder drei angebracht werden können.

Übersetzung bestätigt

Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγμένο, με εγκοπές, ραβδώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται κατά την έλαση (ΕΚΑΧ)Walzdraht aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, in Ringen regellos aufgehaspelt, mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen „Wülsten“, Vertiefungen oder Erhöhungen „EGKS“

Übersetzung bestätigt

Τα προϊόντα αυτά μπορούν να φέρουν οδοντώματα, νευρώσεις, κοιλώματα ή ανάγλυφα που προέρχονται από την έλαση (χάλυβες οπλισμού για σκυρόδεμα)·Diese Erzeugnisse können vom Walzen herrührende Einschnitte, Rippen (Wülste), Vertiefungen oder Erhöhungen aufweisen (Betonarmierungsstähle).

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu κοίλωμα

κοίλωμα το [kíloma] : η κοιλότητα.

[λόγ.(;) < αρχ. κοίλωμα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback