κατα-   [kata-]

(268)
  Adj.
(8)
(0)

GriechischDeutsch
Μέθοδος κατα SiwoloboffVerfahren nach Siwoloboff

Übersetzung bestätigt

Ταξινομηση των κινδυνων κατα κλαδουςEinteilung der risiken nach versicherungszweigen

Übersetzung bestätigt

Όσον αφορά τον δεύτερο όρο της υπόθεσης Altmark, ότι οι παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθμιση πρέπει να έχουν προσδιοριστεί προηγουμένως αντικειμενικά και με διαφάνεια, η Επιτροπή οφείλει να εκτιμήσει τις νομικές και οικονομικές συνθήκες υπό τις οποίες, κατα την εξεταζόμενη περίοδο, καθορίστηκε το ποσό των εσόδων από ραδιοτηλεοπτικά τέλη που έπρεπε να καταβληθεί στον TV2.Die zweite Altmark-Voraussetzung, nach der die Parameter ermittelt werden, nach denen der Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen zu berechnen ist, sollte vorab in objektiver und transparenter Weise geprüft werden; dazu muss die Kommission die rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten bewerten, die im untersuchten Zeitraum bei der Festlegung der Höhe der an TV2 zu zahlenden Einnahmen aus Rundfunkgebühren bestanden.

Übersetzung bestätigt

Βάρος κατά την ημερομηνία κατα-στροφήςFür den Tierwert gezahlter Betrag nach Kategorie

Übersetzung bestätigt

Διαδικασίες για τις επαληθεύσεις των πράξεων [σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 32 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014], στις οποίες συγκαταλέγονται και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των πράξεων με τις πολιτικές της Ένωσης (όπως οι πολιτικές που αφορούν την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την απαγόρευση των διακρίσεων, την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, τις δημόσιες συμβάσεις, τους περιβαλλοντικούς κανόνες, ιδίως τους κανόνες για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, την ασφάλεια των κατα ναλωτικών προϊόντων και τη δημόσια υγεία] και τον προσδιορισμό των αρχών ή φορέων που διενεργούν τις εν λόγω επαληθεύσεις.Verfahren für ein System, mit dessen Hilfe die Daten sämtlicher für Begleitung, Evaluierung, Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung notwendigen Vorhaben — gegebenenfalls einschließlich Angaben zu den einzelnen Teilnehmern — in elektronischer Form erfasst, aufgezeichnet und gespeichert und erforderlichenfalls die Indikatordaten nach Geschlecht aufgegliedert werden können.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu κατα.Griechische Definition zu κατα

κατα- [kata] & κατ- [kat] ή καθ- [kaθ], κυρίως σε παλαιότερη παραγωγή, πριν από φωνήεν ή δασυνόμενο φωνήεν αντίστοιχα & κατά- [katá] ή κάτ- [kát] ή κάθ- [káθ], όταν ο τόνος ανεβαίνει στο πρόθημα : πρόθημα το οποίο: I. συνήθ. δηλώνει: 1. τόπο, με την έννοια: α. κάτω, προς τα κάτω. ANT ανα- 2: καταδύομαι· κάθοδος, κατάβαση, κατάδυση, καταρροή· καθοδικός. || (μτφ.) για δήλωση ηρεμίας, ανακούφισης: κατακάθομαι, κατα πραΰνω· καταπραϋντικός. β. κάπου, σ΄ ένα σημείο του χώρου: καταστρα τοπεδεύω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback