ιστοσελίδα Subst.  [istoselida, istoselitha]

{die}    Subst.
(1189)
{die}    Subst.
(167)

Etymologie zu ιστοσελίδα

ιστοσελίδα ιστ(ός) + -ο- + σελίδα (Lehnübersetzung) englisch webpage


GriechischDeutsch
μεριμνά για τη μετάφραση σε όλες τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ένωσης, των πληροφοριών που αφορούν τα σχετικά θέματα του κοινοτικού δικαίου και τις κοινοτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής νομολογίας, καθώς και των γενικών σελίδων του συστήματος πληροφόρησης και των δελτίων πληροφοριών κατά το άρθρο 15 και τα εγκαθιστά στην ιστοσελίδα αποκλειστικής χρήσης του δικτύου.».sorgt für die Übersetzung der Informationen über die einschlägigen Aspekte des Gemeinschaftsrechts und der Gemeinschaftsverfahren, einschließlich der Rechtsprechung der Gemeinschaft, sowie der allgemeinen Seiten des Informationssystems und der Merkblätter nach Artikel 15 in die Amtssprachen der Organe der Union und setzt diese auf die Webseite des Netzes.“

Übersetzung bestätigt

Κυριότερη πηγή πληροφοριών είναι οι ιστοσελίδες του Δικτύου που περιέχουν ενημερωμένες πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.».Insbesondere sorgen sie dafür, dass bei den örtlichen Justizbehörden das Netz sowie dessen Webseite besser bekannt werden.

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω τα καθήκοντα του Δικτύου όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, οι αρμόδιοι επαφής στα κράτη μέλη θα πρέπει να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της παροχής γενικών πληροφοριών στο κοινό, με αξιοποίηση των καταλληλότερων τεχνολογικών μέσων και παρέχοντας τουλάχιστον στις ιστοσελίδες των υπουργείων δικαιοσύνης των κρατών μελών σύνδεση προς τον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου και προς τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ουσιαστική εφαρμογή των πράξεων αυτών.Im Hinblick auf den weiteren Ausbau der Aufgaben des Netzes in Bezug auf den Zugang zum Recht sollten die Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten außerdem dazu beitragen, der Öffentlichkeit unter Verwendung der geeignetsten technischen Mittel allgemeine Informationen zugänglich zu machen, indem sie zumindest auf der Webseite der Justizministerien der Mitgliedstaaten einen Link zur Webseite des Netzes und der für die konkrete Anwendung dieser Instrumente zuständigen Stellen vorsehen.

Übersetzung bestätigt

την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των μελών που αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις και του προέδρου στο κοινό φόρουμ για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης, που δημοσιεύθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2006 στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης,gestützt auf den am 22. Dezember 2006 auf der Webseite der Generaldirektion Steuern und Zollunion veröffentlichten Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen als Sachverständige der Wirtschaft und als Vorsitzender des Gemeinsamen Verrechnungspreisforums,

Übersetzung bestätigt

Η τελευταία έκδοση του eDAMIS client και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος STATEL/eDAMIS παρέχονται στην ιστοσελίδα CIRCA των γεωργικών ταμείων.Das jüngste eDAMIS-Client-Programm und weitere Angaben über die Verwendung von STATEL/eDAMIS können von der CIRCA-Webseite der Agrarfonds heruntergeladen werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback