θεωρώ Verb  [theoro, thewrw]

  Verb
(39)
  Verb
(7)
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu θεωρώ

θεωρώ altgriechisch θεωρέω


GriechischDeutsch
Μπορεί ο καθένας να έχει όποια γνώμη θέλει για τον κ. Haider, και προσωπικά τον θεωρώ πολύ επικίνδυνο άνθρωπο από πολιτικής άποψης, όμως δεν μπορούμε επ' ουδενί να παρέμβουμε στη δημοκρατική διαδικασία ενός ανεξάρτητου και φιλικά διακείμενου κράτους.Man kann über Herrn Haider denken, wie man will und ich persönlich halte ihn für eine sehr gefährliche politische Person aber es geht einfach nicht, daß man in den demokratischen Prozeß eines selbständigen und freundlich gesinnten Landes eingreift.

Übersetzung bestätigt

Η γαλλική Προεδρία ενέγραψε στην ημερήσια διάταξη αυτή τη διάσκεψη, που θεωρώ πρωταρχικής σημασίας χωρίς να αναφέρομαι άμεσα στην πρωτοβουλία CONNECT, αλλά εναπόκειται σε μας να κάνουμε την άμεση σύνδεση με τις εν εξελίξει εμπειρίες, γιατί το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον και το περιεχόμενο κινείται επίσης προς το μέλλον.Die französische Präsidentschaft hat diese Konferenz auf die Tagesordnung gesetzt, die ich für außerordentlich wichtig halte, ohne unmittelbar an CONNECT zu denken, aber es ist unsere Aufgabe, die Verbindung mit den laufenden Aktionen herzustellen, weil der Inhalt interessant und auch zukunftsweisend ist.

Übersetzung bestätigt

Τέλος, εν πάση περιπτώσει, εκτός αυτών των ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες θεωρώ ουσιαστικής σημασίας και που δεν αποτελούν απλά δηλώσεις αλλά στόχο, και υπενθυμίζω πως για πρώτη φορά τίθενται στόχοι συγκεκριμένοι που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, και αυτό συμβαίνει με την οδηγία σχετικά με την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, θεωρώ απαραίτητη τη διατήρηση της υποστήριξης προς την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια, την αποθήκευση και την επεξεργασία των αποβλήτων, γιατί η ταφή τους δεν αποτελεί λύση, ή σε εναλλακτικά θέματα όπως μπορεί να είναι το σύστημα σύντηξης.Abschließend und im Rahmen dieser Hilfen für die erneuerbaren Energien, die für mich wesentlich sind und nicht nur für Erklärungen herhalten, sondern eine Zielsetzung darstellen und denken Sie daran, dass zum ersten Mal Staat für Staat konkrete und differenzierte Ziele aufgestellt werden und zwar in der Richtlinie über grüne Energie -, halte ich es auf jeden Fall für unerlässlich, der Forschung im Nuklearsektor weiterhin Unterstützung zu geben, insbesondere im Bereich der Sicherheit, Lagerung und Aufbereitung von Rückständen, denn sie u vergraben ist keine Lösung, oder bei Alternativfragen wie beispielsweise der Kernfusion.

Übersetzung bestätigt

Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα σαφείς στατιστικές ενδείξεις για τη μία ή για την άλλη κατεύθυνση, ούτε ξέρω τι θα σκέπτονταν η Μάργκαρετ Θάτσερ ή η Χίλαρυ Κλίντον για τη θέση σας σχετικά με το πλειοψηφικό σύστημα αλλά θεωρώ ότι πολλά δεδομένα και στοιχεία καταδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο από τις θέσεις σας.Meines Erachtens können weder in diesem noch in jenem Sinne besonders aussagekräftige statistische Angaben vorgelegt werden ich weiß nicht, was Margaret Thatcher oder Hillary Clinton über Ihre Haltung zum Mehrheitswahlsystem denken -, sondern meines Erachtens werden Ihre Thesen durch viele Daten und Angaben widerlegt.

Übersetzung bestätigt

– Κύριε Επίτροπε, γνωρίζω, όπως αντιλαμβάνεστε, την επίσκεψή σας στο Vigo, τη γενέτειρά μου, όπως γνωρίζω επίσης ότι ο αλιευτικός τομέας της πόλης, ένας από τους μεγαλύτερους στη Γαλικία, στο ισπανικό κράτος και στην Ευρώπη, παρουσίασε πρόσφατα μια δέσμη προτάσεων σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού, στις οποίες θεωρώ ότι οφείλετε να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση.– Herr Kommissar, wie Sie sich ja sicher denken können, wusste ich von Ihrem Besuch in Vigo, meinem Geburtsort, und ich weiß, dass der Fischereisektor der Stadt, einer der größten in Galicien, im spanischen Staat und in Europa, gerade eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet hat, die die Pflichten und Zuständigkeiten dieser Agentur betreffen. Ich denke, Sie sollten darauf eine konkrete Antwort geben.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu θεωρώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
θεωρώθεωρούμεθεωρούμαιθεωρούμαστε
θεωρείςθεωρείτεθεωρείσαιθεωρείστε
θεωρείθεωρούν(ε)θεωρείταιθεωρούνται
Imper
fekt
θεωρούσαθεωρούσαμεθεωρούμουνθεωρούμαστε
θεωρούσεςθεωρούσατε
θεωρούσεθεωρούσαν(ε)θεωρούνταν, εθεωρείτοθεωρούνταν, εθεωρούντο
Aoristθεώρησαθεωρήσαμεθεωρήθηκαθεωρηθήκαμε
θεώρησεςθεωρήσατεθεωρήθηκεςθεωρηθήκατε
θεώρησεθεώρησαν, θεωρήσαν(ε)θεωρήθηκεθεωρήθηκαν, θεωρηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω θεωρήσει
έχω θεωρημένο
έχουμε θεωρήσει
έχουμε θεωρημένο
έχω θεωρηθεί
είμαι θεωρημένος, -η
έχουμε θεωρηθεί
είμαστε θεωρημένοι, -ες
έχεις θεωρήσει
έχεις θεωρημένο
έχετε θεωρήσει
έχετε θεωρημένο
έχεις θεωρηθεί
είσαι θεωρημένος, -η
έχετε θεωρηθεί
είστε θεωρημένοι, -ες
έχει θεωρήσει
έχει θεωρημένο
έχουν θεωρήσει
έχουν θεωρημένο
έχει θεωρηθεί
είναι θεωρημένος, -η, -ο
έχουν θεωρηθεί
είναι θεωρημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα θεωρήσει
είχα θεωρημένο
είχαμε θεωρήσει
είχαμε θεωρημένο
είχα θεωρηθεί
ήμουν θεωρημένος, -η
είχαμε θεωρηθεί
ήμαστε θεωρημένοι, -ες
είχες θεωρήσει
είχες θεωρημένο
είχατε θεωρήσει
είχατε θεωρημένο
είχες θεωρηθεί
ήσουν θεωρημένος, -η
είχατε θεωρηθεί
ήσαστε θεωρημένοι, -ες
είχε θεωρήσει
είχε θεωρημένο
είχαν θεωρήσει
είχαν θεωρημένο
είχε θεωρηθεί
ήταν θεωρημένος, -η, -ο
είχαν θεωρηθεί
ήταν θεωρημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα θεωρώθα θεωρούμεθα θεωρούμαιθα θεωρούμαστε
θα θεωρείςθα θεωρείτεθα θεωρείσαιθα θεωρείστε
θα θεωρείθα θεωρούν(ε)θα θεωρείταιθα θεωρούνται
Fut
ur
θα θεωρήσωθα θεωρήσουμεθα θεωρηθώθα θεωρηθούμε
θα θεωρήσειςθα θεωρήσετεθα θεωρηθείςθα θεωρηθείτε
θα θεωρήσειθα θεωρήσουν(ε)θα θεωρηθείθα θεωρηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω θεωρήσει
θα έχω θεωρημένο
θα έχουμε θεωρήσει
θα έχουμε θεωρημένο
θα έχω θεωρηθεί
θα είμαι θεωρημένος, -η
θα έχουμε θεωρηθεί
θα είμαστε θεωρημένοι, -ες
θα έχεις θεωρήσει
θα έχεις θεωρημένο
θα έχετε θεωρήσει
θα έχετε θεωρημένο
θα έχεις θεωρηθεί
θα είσαι θεωρημένος, -η
θα έχετε θεωρηθεί
θα είστε θεωρημένοι, -η
θα έχει θεωρήσει
θα έχει θεωρημένο
θα έχουν θεωρήσει
θα έχουν θεωρημένο
θα έχει θεωρηθεί
θα είναι θεωρημένος, -η, -ο
θα έχουν θεωρηθεί
θα είναι θεωρημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να θεωρώνα θεωρούμενα θεωρούμαινα θεωρούμαστε
να θεωρείςνα θεωρείτενα θεωρείσαινα θεωρείστε
να θεωρείνα θεωρούν(ε)να θεωρείταινα θεωρούνται
Aoristνα θεωρήσωνα θεωρήσουμε, να θεωρήσομενα θεωρηθώνα θεωρηθούμε
να θεωρήσειςνα θεωρήσετενα θεωρηθείςνα θεωρηθείτε
να θεωρήσεινα θεωρήσουν(ε)να θεωρηθείνα θεωρηθούν(ε)
Perfνα έχω θεωρήσει
να έχω θεωρημένο
να έχουμε θεωρήσει
να έχουμε θεωρημένο
να έχω θεωρηθεί
να είμαι θεωρημένος, -η
να έχουμε θεωρηθεί
να είμαστε θεωρημένοι, -ες
να έχεις θεωρήσει
να έχεις θεωρημένο
να έχετε θεωρήσει
να έχετε θεωρημένο
να έχεις θεωρηθεί
να είσαι θεωρημένος, -η
να έχετε θεωρηθεί
να είστε θεωρημένοι, -ες
να έχει θεωρήσει
να έχει θεωρημένο
να έχουν θεωρήσει
να έχουν θεωρημένο
να έχει θεωρηθεί
να είναι θεωρημένος, -η, -ο
να έχουν θεωρηθεί
να είναι θεωρημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presθεωρείτεθεωρείστε
Aoristθεώρησεθεωρήστε, θεωρήσετεθεωρήσουθεωρηθείτε
Part
izip
Presθεωρώνταςθεωρούμενος
Perfέχοντας θεωρήσει, έχοντας θεωρημένοθεωρημένος, -η, -οθεωρημένοι, -ες, -α
InfinAoristθεωρήσειθεωρηθείGriechische Definition zu θεωρώ

θεωρώ [θeoró] -ούμαι : 1. πιστεύω ή έχω τη γνώμη ότι κάποιος ή κτ. έχει ορισμένη ιδιότητα: Tον θεωρώ έξυπνο / ανόητο / τίμιο / κακοήθη. θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Tον θεωρούσα φίλο μου αλλά με πρόδωσε. θεωρώ τη συνεργασία του απαραίτητη. H λύση του προβλήματος θεωρήθηκε σωστή / λανθασμένη. Δε θεωρώ σωστό να κρύψω την αλήθεια. θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια είναι μάταιη, νομίζω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback