θαρρώ Verb  [tharro, tharrw]

  Verb
(0)

Etymologie zu θαρρώ

θαρρώ Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu θαρρώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
θαρρώθαρρούμε
θαρρείςθαρρείτε
θαρρείθαρρούν(ε)
Imper
fekt
θαρρούσαθαρρούσαμε
θαρρούσεςθαρρούσατε
θαρρούσεθαρρούσαν(ε)
Aoristθάρρεψαθαρρέψαμε
θάρρεψεςθαρρέψατε
θάρρεψεθάρρεψαν, θαρρέψαν(ε)
Perf
ekt
έχω θαρρέψειέχουμε θαρρέψει
έχεις θαρρέψειέχετε θαρρέψει
έχει θαρρέψειέχουν θαρρέψει
Plu
perf
ekt
είχα θαρρέψειείχαμε θαρρέψει
είχες θαρρέψειείχατε θαρρέψει
είχε θαρρέψειείχαν θαρρέψει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα θαρρώθα θαρρούμε
θα θαρρείςθα θαρρείτε
θα θαρρείθα θαρρούν(ε)
Fut
ur
θα θαρρέψωθα θαρρέψουμε, θα θαρρέψομε
θα θαρρέψειςθα θαρρέψετε
θα θαρρέψειθα θαρρέψουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω θαρρέψειθα έχουμε θαρρέψει
θα έχεις θαρρέψειθα έχετε θαρρέψει
θα έχει θαρρέψειθα έχουν θαρρέψει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να θαρρώνα θαρρούμε
να θαρρείςνα θαρρείτε
να θαρρείνα θαρρούν(ε)
Aoristνα θαρρέψωνα θαρρέψουμε, να θαρρέψομε
να θαρρέψειςνα θαρρέψετε
να θαρρέψεινα θαρρέψουν(ε)
Perfνα έχω θαρρέψεινα έχουμε θαρρέψει
να έχεις θαρρέψεινα έχετε θαρρέψει
να έχει θαρρέψεινα έχουν θαρρέψει
Imper
ativ
Presθαρρείτε
Aoristθάρρεψεθαρρέψτε
Part
izip
Presθαρρώντας
Perfέχοντας θαρρέψει
InfinAoristθαρρέψει

Griechische Definition zu θαρρώ

θαρρώ [θaró] .9α λαϊκότρ. αόρ. και θάρρεψα, απαρέμφ. και θαρρέψει : (οικ.) έχω τη γνώμη, την πεποίθηση· νομίζω, πιστεύω: θαρρώ πως κάνεις λάθος / ότι έχεις δίκιο. Θάρρεψες πως θα γλίτωνες; Σε θαρρούσα πιο έξυπνο. Όταν κοιτάζω αυτό το παιδί, θαρρώ πως βλέπω τον πατέρα του. Mη θαρρείς πως τα ξέρεις όλα.

[μσν. θαρρώ (στη σημερ. σημ.) < αρχ. θαρρῶ `έχω θάρρος, έχω εμπιστοσύνη σε κτ., πιστεύω΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback