εφικτός -ή -ό Adj.  [efiktos -i -o, efiktos -h -o]

  Adj.
(9)
  Adj.
(8)
  Adj.
(1)

GriechischDeutsch
Ωστόσο, θεωρείται ότι η πολυπλοκότητα των διαφόρων θεμάτων και, ειδικότερα, 1. η μεταβλητότητα της τιμής του υπό εξέταση προϊόντος που θα μπορούσε να απαιτήσει κάποιας μορφής τιμαριθμική αναπροσαρμογή των ελάχιστων τιμών, ενώ ταυτόχρονα η μεταβλητότητα δεν εξηγείται επαρκώς από το βασικό συντελεστή του κόστους και 2. η ιδιαίτερη κατάσταση της αγοράς για το υπό εξέταση προϊόν (η οποία συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο ότι υπάρχουν περιορισμένες εισαγωγές από τον εξαγωγέα υπαγόμενες στην παρούσα επανεξέταση) υποδεικνύουν ότι είναι ανάγκη να εξεταστεί εάν θα ήταν εφικτός ο συνδυασμός μιας αναπροσαρμοσμένης ελάχιστης τιμής και ενός ποσοτικού ανώτατου ορίου.Allerdings wird die Auffassung vertreten, dass in Anbetracht der Komplexität der Sachlage — und zwar 1. der starken Schwankungen des Preises der betroffenen Ware, die indexierte Mindestpreise in irgendeiner Form erfordern würden, ohne dass sie sich hingegen in hinreichendem Maße durch den wichtigsten kostentreibenden Faktor erklären ließen, und 2. der besonderen Marktsituation für die betroffene Ware (u. a. aufgrund der begrenzten Einfuhren der Ware des Ausführers, der Gegenstand dieser Überprüfung ist) — geprüft werden muss, ob eine Verpflichtung praktikabel wäre, die eine Kombination von indexiertem Mindestpreis und einer Höchstmenge vorsieht.

Übersetzung bestätigt

υποδεικνύουν ότι είναι ανάγκη να εξεταστεί εάν θα ήταν εφικτός ο συνδυασμός μιας αναπροσαρμοσμένης ελάχιστης τιμής και ενός ποσοτικού ανώτατου ορίου.geprüft werden müsste, ob eine Verpflichtung praktikabel wäre, die eine Kombination von indexiertem Mindestpreis und einer Höchstmenge vorsieht.

Übersetzung bestätigt

Εάν ο διακανονισμός των πληρωμών τοις μετρητοίς πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το αιτούν ΚΑΤ εξηγεί γιατί δεν είναι πρακτικά εφικτός και διαθέσιμος ο διακανονισμός σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.Soll die Abrechnung der Zahlungen im Einklang mit Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erfolgen, so erklärt der beantragende Zentralverwahrer, warum eine Abrechnung im Einklang mit Artikel 40 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 nicht praktikabel und verfügbar ist.

Übersetzung bestätigt

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι, βραχυπρόθεσμα, ο διαχωρισμός της πρόσβασης από τις υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι εφικτός, ενώ τα καθεστώτα πρόσβασης βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία καθιέρωσης τους στην ΕΕ και οι κατεστημένοι φορείς συχνά διατηρούν την ισχύ στην αγορά, σε επίπεδο λιανικής.Daneben wurde darauf hingewiesen, dass die Trennung von Zugang und Diensten kurzfristig eventuell nicht praktikabel sei, solange die Regelung des Zugangs in der EU noch im Fluss ist und die etablierten Betreiber auf Endnutzerebene häufig noch über große Marktmacht verfügen.

Übersetzung bestätigt

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η πρόληψη ή ο περιορισμός, όσο είναι εφικτός, των αρνητικών επιδράσεων της αποτέφρωσης και της συναποτέφρωσης αποβλήτων στο περιβάλλον, ειδικότερα δε, της ρύπανσης δια των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, καθώς και των συνακόλουθων κινδύνων για την υγεία του ανθρώπου.Diese Richtlinie bezweckt die Vermeidung oder, soweit es praktikabel ist, die Begrenzung von Belastungen der Umwelt, insbesondere der Verunreinigung durch Emissionen in die Luft, den Boden, das Oberflächenund Grundwasser, sowie der daraus resultierenden Gefahren für die menschliche Gesundheit infolge der Verbrennung und Mitverbrennung von Abfällen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • εφικτός (maskulin)
  • εφικτή (feminin)
  • εφικτό (neutrum)


Griechische Definition zu εφικτός -ή -ό

εφικτός -ή -ό [efiktós] : για κτ. που μπορεί να το πραγματοποιήσει, να το κατορθώσει κάποιος, γιατί είναι μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του. ANT ανέφικτος: Πρέπει να θέτουμε εφικτούς στόχους. Δε θεωρώ εφικτή την αύξηση της παραγωγής μας. || (ως ουσ.) το εφικτό: H πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού.

[λόγ. < αρχ. ἐφικτός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback