επιζώ Verb  [epizo, epizw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu επιζώ

επιζώ επί και ζω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu επιζώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
επιζώεπιζούμε
επιζείςεπιζείτε
επιζείεπιζούν(ε)
Imper
fekt
επιζούσαεπιζούσαμε
επιζούσεςεπιζούσατε
επιζούσεεπιζούσαν(ε)
Aoristεπέζησαεπιζήσαμε
επέζησεςεπιζήσατε
επέζησεεπέζησαν, επιζήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω επιζήσειέχουμε επιζήσει
έχεις επιζήσειέχετε επιζήσει
έχει επιζήσειέχουν επιζήσει
Plu
perf
ekt
είχα επιζήσειείχαμε επιζήσει
είχες επιζήσειείχατε επιζήσει
είχε επιζήσειείχαν επιζήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα επιζώθα επιζούμε
θα επιζείςθα επιζείτε
θα επιζείθα επιζούν(ε)
Fut
ur
θα επιζήσωθα επιζήσουμε
θα επιζήσειςθα επιζήσετε
θα επιζήσειθα επιζήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω επιζήσειθα έχουμε επιζήσει
θα έχεις επιζήσειθα έχετε επιζήσει
θα έχει επιζήσειθα έχουν επιζήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να επιζώνα επιζούμε
να επιζείςνα επιζείτε
να επιζείνα επιζούν(ε)
Aoristνα επιζήσωνα επιζήσουμε, να επιζήσομε
να επιζήσειςνα επιζήσετε
να επιζήσεινα επιζήσουν(ε)
Perfνα έχω επιζήσεινα έχουμε επιζήσει
να έχεις επιζήσεινα έχετε επιζήσει
να έχει επιζήσεινα έχουν επιζήσει
Imper
ativ
Presεπιζείτε
Aoristεπέζησεεπιζήστε, επιζήσετε
Part
izip
Presεπιζώντας
Perfέχοντας επιζήσει
InfinAoristεπιζήσειGriechische Definition zu επιζώ

επιζώ [epizó] .9α αόρ. επέζησα, απαρέμφ. επιζήσει : 1.(ιδ. για πρόσ.) εξακολουθώ να ζω: α. ύστερα από ορισμένο γεγονός κατά το οποίο άλλοι έχασαν τη ζωή τους· σώζομαι: Aπό τη σφαγή επέζησαν ελάχιστοι. Δεν επέζησε κανείς από τους επιβάτες του αεροπλάνου που έπεσε. β. (λόγ.) ύστερα από κπ. άλλο: Θα επιζήσει όλων μας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback