επεμβαίνω Verb  [epemveno, epembainw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu επεμβαίνω

επεμβαίνω altgriechisch ἐπεμβαίνω ἐπί + ἐμβαίνω ἐν + βαίνω ((Lehnbedeutung) französisch intervenir)


GriechischDeutsch
Δεν μπορώ να βλέπω τους ανθρώπους να πεθαίνουν χωρίς να επεμβαίνω με τις μη υπερφυσικές, δυστυχώς, δυνάμεις μου.Ich kann nicht untätig zusehen,... ..wie Menschen sterben, auch wenn ich nicht übernatürlich eingreifen kann.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu επεμβαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
επεμβαίνωεπεμβαίνουμε, επεμβαίνομε
επεμβαίνειςεπεμβαίνετε
επεμβαίνειεπεμβαίνουν(ε)
Imper
fekt
επενέβαιναεπεμβαίναμε
επενέβαινεςεπεμβαίνατε
επενέβαινεεπενέβαιναν, επεμβαίναν(ε)
Aoristεπέμβηκαεπεμβήκαμε
επέμβηκεςεπεμβήκατε
επέμβηκε, επενέβηεπεμβήκανε, επενέβησαν
Per
fekt
έχω επέμβειέχουμε επέμβει
έχεις επέμβειέχετε επέμβει
έχει επέμβειέχουν επέμβει
Plu
per
fekt
είχα επέμβειείχαμε επέμβει
είχες επέμβειείχατε επέμβει
είχε επέμβειείχαν επέμβει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα επεμβαίνωθα επεμβαίνουμε, θα επεμβαίνομε
θα επεμβαίνειςθα επεμβαίνετε
θα επεμβαίνειθα επεμβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα επέμβωθα επέμβουμε, θα επέμβομε
θα επέμβειςθα επέμβετε
θα επέμβειθα επέμβουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω επέμβειθα έχουμε επέμβει
θα έχεις επέμβειθα έχετε επέμβει
θα έχει επέμβειθα έχουν επέμβει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να επεμβαίνωνα επεμβαίνουμε, να επεμβαίνομε
να επεμβαίνειςνα επεμβαίνετε
να επεμβαίνεινα επεμβαίνουν(ε)
Aoristνα επέμβωνα επέμβουμε, να επέμβομε
να επέμβειςνα επέμβετε
να επέμβεινα επέμβουν(ε)
Perfνα έχω επέμβεινα έχουμε επέμβει
να έχεις επέμβεινα έχετε επέμβει
να έχει επέμβεινα έχουν επέμβει
Imper
ativ
Presεπέμβαινεεπεμβαίνετε
Aoristεπέμβετε
Part
izip
Presεπεμβαίνοντας
Perfέχοντας επέμβει
InfinAoristεπέμβειGriechische Definition zu επεμβαίνω

επεμβαίνω [epemvéno] Ρ πρτ. επενέβαινα, αόρ. γ' πρόσ. επενέβη, επενέβησαν, απαρέμφ. επέμβει : κάνω επέμβαση. 1. αναλαμβάνω δράση με σκοπό να επηρεάσω μια δραστηριότητα, μια κατάσταση κτλ., να την οδηγήσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα: H αστυνομία επενέβη και διέλυσε τους διαδηλωτές. Tο ερώτημα είναι όχι αν πρέπει αλλά ως ποιο σημείο ο άνθρωπος μπορεί να επεμβαίνει στη φύση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback