{η}  εξέλιξη Subst.  [ekseliksi, ekseliksh]

{die}    Subst.
(9247)
{die}    Subst.
(488)
{der}    Subst.
(15)

Etymologie zu εξέλιξη

εξέλιξη altgriechisch ἐξέλιξις


GriechischDeutsch
Βάσει του σχεδίου αναδιάρθρωσης προκύπτει ότι ακόμη και στη λιγότερο ευνοϊκή περίπτωση είναι εφικτή η θετική οικονομική εξέλιξη της ΙΚΒ με θετική απόδοση ιδίων κεφαλαίων.Aus dem Umstrukturierungsplan geht hervor, dass selbst im ungünstigsten Fall eine positive wirtschaftliche Entwicklung der IKB mit einer positiven Eigenkapitalrendite möglich sein wird.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, η κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης βασίστηκε σε ορισμένες υποθέσεις για τη μελλοντική εξέλιξη της τράπεζας βάσει αισιόδοξου (good case), μετριοπαθούς (base case) και απαισιόδοξου (bad case) σεναρίου.Des Weiteren enthält der Sanierungsplan Planungsannahmen für die zukünftige Entwicklung der Bank nach einem Good-case-, einem Base-caseund einem Bad-case-Szenario.

Übersetzung bestätigt

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του Δορυφορικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εξέλιξη του Κέντρου και είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να αναθεωρηθούν ιδίως οι διατάξεις που αφορούν το σύστημα συμβάσεων για τα μέλη του προσωπικού του που εκτελεί μόνιμα καθήκοντα, τη δυνατότητα προσωρινών θέσεων, την ίση μεταχείριση, και οι διατάξεις για την άδεια και τον ευέλικτο χρόνο εργασίας και για τα πειθαρχικά μέτρα.Das Personalstatut des Satellitenzentrums der Europäischen Union sollte der Entwicklung des Zentrums angepasst werden; daher müssen insbesondere die Bestimmungen über das Vertragssystem für ständige Bedienstete, die Möglichkeit befristeter Stellen, die Gleichbehandlung, Urlaub, flexible Arbeitszeit und die Vorschriften über das Disziplinarverfahren überarbeitet werden.

Übersetzung bestätigt

Επανεξετάζεται τακτικά τουλάχιστον κάθε έξι μήνες και αμελλητί όταν νέες εξελίξεις στη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι ή νέες επίσημες διαβουλεύσεις με τις χώρες ΑΚΕ και τη Δημοκρατία των Νήσων Φίτζι καταλήγουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που δικαιολογούν την επανεξέταση.».Eine Überprüfung erfolgt regelmäßig mindestens alle sechs Monate und sobald neue Entwicklungen in der Republik Fidschi oder neue förmliche Konsultationen mit den AKP-Ländern und der Republik Fidschi zu spezifischen Verpflichtungen führen, die Anlass für eine Überprüfung bieten.“;

Übersetzung bestätigt

ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις εξελίξεις στην πολιτική των κρατών μελών για τους καταναλωτές·unterrichtet die Kommission über Entwicklungen der Verbraucherpolitik in den Mitgliedstaaten;

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu εξέλιξη

εξέλιξη η [eksédivksi] : 1α.το σύνολο των διαδοχικών φάσεων ενός γεγονότος, φαινομένου κτλ.: H εξέλιξη ενός φυσικού / ενός κοινωνικού φαινομένου. H εξέλιξη μιας αρρώστιας / του πολέμου. Aπρόβλεπτη / σταδιακή / σταθερή εξέλιξη. Bρίσκεται κτ. σε εξέλιξη / εν εξελίξει, εξελίσσεται. || (πληθ.) σύνολο από νέα γεγονότα που επηρεάζουν μια κατάσταση: Πολιτικές / κοινωνικές εξελίξεις. Έχουμε απρόβλεπτες / ραγδαίες εξελίξεις. β. το σύνολο των διαδοχικών αλλαγών που συμβαίνουν σε κτ. και συνήθ. προκαλούν το μετασχηματισμό του: H εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα ως σήμερα. Aργή / ανεπαίσθητη εξέλιξη. || (ειδικότ.): Γλωσσική εξέλιξη, το σύνολο των μεταβολών που υφίσταται μια γλώσσα μέσα στο χρόνο. Σημασιολογική εξέλιξη, μεταβολή στη σημασία μιας λέξης ή γενικότερα του λεξιλογικού υλικού μιας γλώσσας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback