εντούτοις   [entutis, entoytois]

(1583)
(274)

Etymologie zu εντούτοις

εντούτοις από τη mittelgriechisch φράση ἐν τούτοις (δοτική πληθυντικού του τοῦτο, τούτο)[1] Η γραφή με δύο λέξεις δεν συνηθίζεται στα νέα ελληνικά[2]


GriechischDeutsch
από την ημερομηνία κοινοποίησης της αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία αυτός έλαβε γνώση της αποφάσεως, εάν πρόκειται για μέτρο ατομικού χαρακτήρα· εντούτοις, σε περίπτωση που η πράξη ατομικού χαρακτήρα θίγει επίσης τα συμφέροντα τρίτου, η εν λόγω προθεσμία για το πρόσωπο αυτό αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της πράξεως, όχι όμως αργότερα από την ημερομηνία της δημοσίευσης·sie beginnt am Tag der Mitteilung der Entscheidung an den Empfänger, spätestens jedoch an dem Tag, an dem dieser Kenntnis davon erhält, wenn es sich um eine Einzelmaßnahme handelt; besteht jedoch die Möglichkeit, dass eine Einzelmaßnahme einen Dritten beschwert, so beginnt die Frist für den Dritten an dem Tag, an dem dieser Kenntnis von der Maßnahme erhält, spätestens jedoch am Tag der Bekanntmachung der Maßnahme;

Übersetzung bestätigt

Ο δικαιούχος έχει, εντούτοις, την εγγύηση ότι θα είναι σε θέση να πωλήσει το σύνολο της εν λόγω ενέργειας σε τιμή η οποία καλύπτει τουλάχιστον το μεταβλητό κόστος, επειδή μπορεί να αποφασίσει να μην παράγει ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον οι τιμές πέσουν κάτω από το μεταβλητό κόστος.Die Garantie dafür, die Gesamtheit der genannten Energie zu einem Preis verkaufen zu können, der zumindest die variablen Kosten deckt, ist ihm jedoch zugesichert, weil er sich, sollten die Preise unter die variablen Kosten herabsinken, dafür entscheiden kann, keine Elektrizität zu erzeugen.

Übersetzung bestätigt

Οι συμβάσεις, εντούτοις, δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένο ορισμό των ΥΓΟΣ, ενώ ούτε καν αναφέρονται στις εν λόγω υποχρεώσεις ή σε νομικές διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ώστε το κράτος να αναθέτει ΥΓΟΣ σε άλλους φορείς.Die PPA enthalten jedoch keine konkrete Definition dieser Dienstleistungen. Darin wird weder auf diese Aufgaben selbst noch auf Rechtsvorschriften Bezug genommen, auf deren Grundlage der Staat die Unternehmen mit der Erbringung solcher Dienstleistungen hätte betrauen können.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση, εντούτοις, που εξαγόταν το συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις δεν συνιστούσαν ενίσχυση κατά τον χρόνο υπογραφής τους, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συμβάσεις κατέστησαν κρατική ενίσχυση κατά τον χρόνο της προσχώρησης — το αργότερο κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Πολωνίας στην ΕΕ (σημείο 7.1.2 παρακάτω).Geht man jedoch davon aus, dass die PPA zum Zeitpunkt ihres Abschlusses keine Beihilfe darstellten, so wurden sie nach Auffassung der Kommission mit dem Beitritt — spätestens am Tag des Beitritts Polens zur EU — zu einer Beihilfe (Punkt 7.1.2).

Übersetzung bestätigt

Περιέχει μάλλον γενικές πληροφορίες τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την κατασκευή, χωρίς εντούτοις να είναι επαρκές ώστε να παράσχει το τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του σημείου 2.8 του παραρτήματος I της οδηγίας 97/23/ΕΚ.Der Abschnitt enthält eher allgemeine Informationen sowohl zur Bemessung als auch zur Fertigung, ohne dass diese jedoch ausreichend wären, um die Vermutung der Konformität mit den Anforderungen von Anhang I Abschnitt 2.8 der Richtlinie 97/23/EG zu begründen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
όμως
ωστόσο
παρ' όλα αυτά
παρά ταύτα
εν τούτοις
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu εντούτοις.Griechische Definition zu εντούτοις

εντούτοις [endútis] σύνδ. αντιθ. : σε παρατακτική σύνδεση, ύστερα από τελεία ή άνω τελεία και κυρίως στην αρχή της πρότασης, εκφράζει εναντίωση προς τα προηγούμενα· παρ΄ όλα αυτά, μολαταύτα: Έγιναν πολλές συζητήσεις· εντούτοις το πρόβλημα δε λύθηκε ακόμη. || συχνά για να δηλωθεί εντονότερα και εξαρχής η ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στα δύο συνδεόμενα μέλη, προηγείται δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση: Παρόλο που προσπάθησε πολύ, εντούτοις δεν κατάφερε να τον μεταπείσει. Aν και γενικά συμφωνούσε, εντούτοις δεν υπέγραψε τη δήλωση.

[λόγ. < μσν. φρ. εν τούτοις (δοτ. της αντων. τούτο) `στο αναμεταξύ΄ σημδ. γερμ. indessen]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback