δρω  Verb  [dro, thro, drw]

Ähnliche Bedeutung wie δρω

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu δρω

δρωτσίλα


Beispielsätze einwirken

... Daher sollte die Kandare nur von Reitern eingesetzt werden, die schon sehr sicher und gefühlvoll auf ihr Pferd einwirken können und die insbesondere die Hand ...

... Daher sollte die Kandare nur von Reitern eingesetzt werden, die schon sehr sicher und gefühlvoll auf ihr Pferd einwirken können und die insbesondere die Hand ...

Quelle: Wikipedia

GrammatikΔΡΩ
I act
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δρωδρούμε
δραςδράτε
δραδρούν(ε)
Imper
fekt
δρούσαδρούσαμε
δρούσεςδρούσατε
δρούσεδρούσαν(ε)
Aoristέδρασαδράσαμε
έδρασεςδράσατε
έδρασεέδρασαν, δράσανε
Perf
ekt
έχω δράσειέχουμε δράσει
έχεις δράσειέχετε δράσει
έχει δράσειέχουν δράσει
Plu
perf
ekt
είχα δράσειείχαμε δράσει
είχες δράσειείχατε δράσει
είχε δράσειείχαν δράσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δρωθα δρούμε
θα δραςθα δράτε
θα δραθα δρούν(ε)
Fut
ur
θα δράσωθα δράσουμε, θα δράσομε
θα δράσειςθα δράσετε
θα δράσειθα δράσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δράσειθα έχουμε δράσει
θα έχεις δράσειθα έχετε δράσει
θα έχει δράσειθα έχουν δράσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δρωνα δρούμε
να δραςνα δράτε
να δρανα δρούν(ε)
Aoristνα δράσωνα δράσουμε, να δράσομε
να δράσειςνα δράσετε
να δράσεινα δράσουν(ε)
Perfνα έχω δράσεινα έχουμε δράσει
να έχεις δράσεινα έχετε δράσει
να έχει δράσεινα έχουν δράσει
Imper
ativ
Presδράτε
Aoristέδρησεδράστε, δράσετε
Part
izip
Presδρώντας
Perfέχοντας δράσει
InfinAoristδράσει

Person Wortform
Präsens ich wirke
du wirkst
er, sie, es wirkt
Präteritum ich wirkte
Konjunktiv II ich wirkte
Imperativ Singular wirk!
Plural wirkt!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gewirkt haben
Alle weiteren Formen: Flexion:wirken


Griechische Definition zu δρω

δρω [δró] .4α αόρ. έδρασα, απαρέμφ. δράσει : 1. (για πρόσ.) αναπτύσσω δράση, δραστηριότητα: Στην κατοχή έδρασαν ανταρτικές ομάδες. Πολιτικοί που έδρασαν στο Mεσοπόλεμο. Εξτρεμιστικές οργανώσεις που δρουν στις μεγάλες πόλεις. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu δρω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15