δρω Verb  [dro, thro, drw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu δρω

δρω altgriechisch δράω / δρῶ proto-indogermanisch *derǝ- / *drā- (δρω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
ενεργώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Grammatik zu δρω


Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δρωδρούμε
δραςδράτε
δραδρούν(ε)
Imper
fekt
δρούσαδρούσαμε
δρούσεςδρούσατε
δρούσεδρούσαν(ε)
Aoristέδρασαδράσαμε
έδρασεςδράσατε
έδρασεέδρασαν, δράσανε
Perf
ekt
έχω δράσειέχουμε δράσει
έχεις δράσειέχετε δράσει
έχει δράσειέχουν δράσει
Plu
perf
ekt
είχα δράσειείχαμε δράσει
είχες δράσειείχατε δράσει
είχε δράσειείχαν δράσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δρωθα δρούμε
θα δραςθα δράτε
θα δραθα δρούν(ε)
Fut
ur
θα δράσωθα δράσουμε, θα δράσομε
θα δράσειςθα δράσετε
θα δράσειθα δράσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δράσειθα έχουμε δράσει
θα έχεις δράσειθα έχετε δράσει
θα έχει δράσειθα έχουν δράσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δρωνα δρούμε
να δραςνα δράτε
να δρανα δρούν(ε)
Aoristνα δράσωνα δράσουμε, να δράσομε
να δράσειςνα δράσετε
να δράσεινα δράσουν(ε)
Perfνα έχω δράσεινα έχουμε δράσει
να έχεις δράσεινα έχετε δράσει
να έχει δράσεινα έχουν δράσει
Imper
ativ
Presδράτε
Aoristέδρησεδράστε, δράσετε
Part
izip
Presδρώντας
Perfέχοντας δράσει
InfinAoristδράσειGriechische Definition zu δρω

δρω [δró] .4α αόρ. έδρασα, απαρέμφ. δράσει : 1. (για πρόσ.) αναπτύσσω δράση, δραστηριότητα: Στην κατοχή έδρασαν ανταρτικές ομάδες. Πολιτικοί που έδρασαν στο Mεσοπόλεμο. Εξτρεμιστικές οργανώσεις που δρουν στις μεγάλες πόλεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback