διοχετεύω  

 • ablassen
  upvotedownvote
 • entwässern
  upvotedownvote
 • leiten
  upvotedownvote
 • umlenken
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... οπτικοηλεκτρονικών εφαρμογών. Σχεδόν το 95 % του παραγομένου παγκοσμίως γαλλίου διοχετεύεται σε εφαρμογές ημιαγωγών, παρόλο που ανακαλύπτονται συνεχώς καινούργιες ...

... κυανίου, βισμουθίου και μολύβδου που μπορεί να συνυπάρχουν. Στο διάλυμα διοχετεύεται υδρόθειο, το οποίο μετατρέπει το θάλλιο και το κάδμιο και τον υδράργυρο ...

... τήκεται σε ειδικά καμίνια από πορώδες φωσφορικό ασβέστιο και ταυτόχρονα διοχετεύεται ισχυρό ρεύμα αέρα. Έτσι τα μέταλλα (αν υπάρχουν) πλην του αργύρου, οξειδώνονται ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diochetevo, thiochetevo, dioxeteyw


Deutsche Synonyme zu: διοχετεύω

unterlassen ableiten abfließen lassen ablassen absenken senken herunterlassen heruntersetzen erniedrigen trockenlegen entwässern dränieren senden leiten übermitteln übertragen routen schicken navigieren hantieren (mit) umgehen (mit) handhaben handeln dirigieren regieren lotsen führen schleusen geleiten bugsieren manövrieren lenken vorangehen die erste Geige spielen den Ton angeben führend sein sagen, wo es langgeht (den) Takt vorgeben dominieren kontrollieren (die) Kontrolle haben (über) (die) Kontrolle behalten (über) (der) Chef von't Janze sein was zu sagen haben das Sagen haben das Heft in der Hand halten das Heft in der Hand haben die Richtschnur vorgeben steuern (die) Weichen stellen vorstehen die Fäden in der Hand haben die Leitung innehaben den Vorsitz führen vorsitzen ablenken weglenken umlenken abfälschen (Ball) in eine andere Richtung lenken in die falsche Richtung lenken umleiten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15