διατηρώ  

  • aufrechterhalten
    upvotedownvote
  • halten
    upvotedownvote
  • pflegen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... την αθανασία της ψυχής. Ο ελευθεροτεκτονισμός στις διάφορες μορφές του διατηρεί σταθερές τις θεμελιώδεις αξίες του και την πίστη στο Υπέρτατο Όν. Η συντεχνία ...

... 400 π.Χ. ) καταγόταν από τη Μίλητο και ήταν διάσημη για το δεσμό που διατηρούσε με τον επιφανή Αθηναίο πολιτικό Περικλή. Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά ...

... αποτέλεσμα, η Εβραϊκή σταδιακά έπαψε να είναι ομιλουμένη γλώσσα, αλλά διατηρήθηκε ως κατ’ εξοχήν γραπτή γλώσσα. Ως εκ τούτου, επιστολές, συμβόλαια, εμπορικές ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diatiro, thiatiro, diathrw


Deutsche Synonyme zu: διατηρώ

aufrechterhalten festhalten an dabei bleiben nicht abgehen von bleiben bei standhaft bleiben (sich) nicht beirren lassen (sich) nicht abbringen lassen (von) (jemanden) nicht anfechten (sich) nicht aus dem Konzept bringen lassen nicht ablassen von nicht aus den Augen verlieren fest im Blick behalten (unbeirrt) weitermachen wie bisher befestigen klammern fixieren feststecken einspannen halten nicht weiterfahren anhalten stehenbleiben nicht weitergehen stoppen bremsen zum Stehen kommen haltmachen Halt machen nicht kaputtgehen stabil sein sich als stabil erweisen in Stand halten pflegen instand halten servicieren bemuttern heranziehen großziehen aufziehen aufpflegen (sich) kümmern um hegen umsorgen in Schuss halten unterhalten (sich einer Sache) widmen betreuen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15