{η}  διαβίωση Subst.  [diaviosi, thiaviosi, diabiwsh]

{das}    Subst.
(227)

Etymologie zu διαβίωση

διαβίωση Koine-Griechisch διαβίωσις altgriechisch διαβιόω / διαβιῶ διά + βιόω / βιῶ βίος proto-indogermanisch *gʷeyh₃- (ζω)


GriechischDeutsch
Οι πολιτικές ενεργητικής ένταξης πρέπει να διευκολύνουν την ένταξη σε βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για όσους μπορούν να εργαστούν και την παροχή, σε όσους δεν μπορούν, πόρων που να επαρκούν για μια αξιοπρεπή διαβίωση, σε συνδυασμό με την παροχή στήριξης για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία.Die Konzepte zur aktiven Eingliederung sollten für die Arbeitsfähigen die Eingliederung in eine nachhaltige und hochwertige Beschäftigung erleichtern und denen, die keiner Beschäftigung nachgehen können, Zuwendungen zukommen lassen, die ein Leben in Würde ermöglichen, und sie bei der Teilhabe an der Gesellschaft unterstützen;

Übersetzung bestätigt

Σε υλοποίηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, η Κοινότητα καταβάλλει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης «Αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον» (εφεξής «κοινό πρόγραμμα AAL»), το οποίο έχει αναληφθεί από κοινού από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής «συμμετέχοντα κράτη μέλη»), καθώς και από το Ισραήλ, τη Νορβηγία και την Ελβετία.Bei der Durchführung des Siebten Rahmenprogramms leistet die Gemeinschaft einen finanziellen Beitrag zu dem von Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Luxemburg, Ungarn, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich (den teilnehmenden Mitgliedstaaten) sowie Israel, Norwegen und der Schweiz durchgeführten gemeinsamen Forschungsund Entwicklungsprogramms für Umgebungsunterstützes Leben (das gemeinsame Programm Umgebungsunterstütztes Leben).

Übersetzung bestätigt

Επιθυμώντας την επίτευξη συνεκτικής προσέγγισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πεδίο των ΤΠΕ που αφορούν την ευγηρία και την ανάληψη αποτελεσματικής δράσης, διάφορα κράτη μέλη ανέλαβαν την πρωτοβουλία ανάληψης κοινού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης με τίτλο «αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον» (εφεξής «κοινό πρόγραμμα AAL») στο πεδίο των ΤΠΕ που αφορούν την ευγηρία στην κοινωνία της πληροφορίας, αποβλέποντας στην επίτευξη συνέργειας ως προς τη διαχείριση και τους οικονομικούς πόρους, εξασφαλίζοντας ενιαίο και κοινό μηχανισμό αποτίμησης με τη βοήθεια ανεξαρτήτων εμπειρογνωμόνων βάσει καθιερωμένης πρακτικής όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες συμμετοχής επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις δράσεις που αναλαμβάνονται βάσει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου και οι κανόνες διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (2007-2013) [4], και το συνδυασμό διαθέσιμης συμπληρωματικής εμπειρογνωμοσύνης και πόρων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.In ihrem Bemühen um ein effektives und einheitliches europäisches Vorgehen auf dem Gebiet der IKT für Gutes Altern haben mehrere Mitgliedstaaten die Initiative ergriffen und ein gemeinsames Forschungsund Entwicklungsprogramm „Umgebungsunterstützes Leben“ auf dem Gebiet der IKT für Gutes Altern in der Informationsgesellschaft (nachstehend „gemeinsames Programm ‚Umgebungsunterstütztes Leben‘“ genannt) geschaffen, um Synergien in der Verwaltung und beim Mitteleinsatz zu erzeugen, indem ein einheitlicher und gemeinsamer Bewertungsmechanismus unter Unterstützung durch unabhängige Experten auf der Grundlage der etablierten Praxis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Festlegung der Regeln für die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die Verbreitung der Forschungsergebnisse (2007—2013) [4] gewährleistet wird, und um zusätzliches Fachwissen und weitere Mittel, die in verschiedenen Ländern Europas vorhanden sind, zu mobilisieren.

Übersetzung bestätigt

Βελτίωση της ψυχικής υγείας και υγιεινότερη διαβίωση (Παράρτημα σημείο 2.2.1)Verbesserung der psychischen Gesundheit und gesünderes Leben (Anhang — Nummer 2.2.1)

Übersetzung bestätigt

Είναι το παιδί απολύτως ανίκανο προς εργασία και αυτόνομη διαβίωση ή απολύτως ανίκανο προς εργασία;Ist ein Kind völlig arbeitsunfähig und kann kein selbständiges Leben führen oder ist es völlig arbeitsunfähig?

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu διαβίωση

διαβίωση η [δiavíosi] : ο τρόπος με τον οποίο ζει κάποιος, οι συνθήκες της ζωής: Aνεκτές / πολυτελείς / άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Θερινή / χειμερινή διαβίωση, σε συνθήκες καλοκαιριού / χειμώνα.

[λόγ. < ελνστ. διαβίω(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback