βραδύτης  

  • Langsamkeit
    upvotedownvote
  • Trägheit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αποτελεί αυτόχρημα άρνησιν πάσης δικαιοσύνης είναι η βραδύτης, με την οποίαν απονέμεται αύτη. Βραδύτης ανήκουστος, άγνωστος εις οιανδήποτε πολιτισμένην χώραν ...

... F. Rosen, Oxford Dictionary of National Biography. [...]"Αλλ' όμως η βραδύτης αύτη υπήρξεν υπό πολλάς επόψεις ευτυχής. Πρώτον το έδαφος είχε προπαρασκευασθή ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vraditis, vrathitis, bradyths


Deutsche Synonyme zu: βραδύτης

Apathie Trägheit Gleichgültigkeit Teilnahmslosigkeit Gleichmut Untätigkeit Lethargie Interessenlosigkeit Abnegation Desinteresse Passivität Indifferenz Phlegma Massenträgheit Schwerfälligkeit Schwunglosigkeit mangelnder Elan Transusigkeit

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15