βλασταίνω Verb  [vlasteno, blastainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu βλασταίνω

βλασταίνω mittelgriechisch βλασταίνω / βλαστάνω altgriechisch βλαστάνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βλασταίνω

Aktiv Middle
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βλασταίνω, βλαστάνωβλασταίνουμε, βλασταίνομε
βλασταίνειςβλασταίνετε
βλασταίνειβλασταίνουν(ε)
Imper
fekt
βλάσταιναβλασταίναμε
βλάσταινεςβλασταίνατε
βλάσταινεβλάσταιναν, βλασταίναν(ε)
Aoristβλάστησαβλαστήσαμε
βλάστησεςβλαστήσατε
βλάστησεβλάστησαν, βλαστήσαν(ε)
Per
fekt
έχω βλαστήσειέχουμε βλαστήσει
έχεις βλαστήσειέχετε βλαστήσει
έχει βλαστήσειέχουν βλαστήσει
Plu
per
fekt
είχα βλαστήσειείχαμε βλαστήσει
είχες βλαστήσειείχατε βλαστήσει
είχε βλαστήσειείχαν βλαστήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βλασταίνωθα βλασταίνουμε, θα βλασταίνομε
θα βλασταίνειςθα βλασταίνετε
θα βλασταίνειθα βλασταίνουν(ε)
Fut
ur
θα βλαστήσωθα βλαστήσουμε, θα βλαστήσομε
θα βλαστήσειςθα βλαστήσετε
θα βλαστήσειθα βλαστήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βλαστήσειθα έχουμε βλαστήσει
θα έχεις βλαστήσειθα έχετε βλαστήσει
θα έχει βλαστήσειθα έχουν βλαστήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βλασταίνωνα βλασταίνουμε, να βλασταίνομε
να βλασταίνειςνα βλασταίνετε
να βλασταίνεινα βλασταίνουν(ε)
Aoristνα βλαστήσωνα βλαστήσουμε, να βλαστήσομε
να βλαστήσειςνα βλαστήσετε
να βλαστήσεινα βλαστήσουν(ε)
Perfνα έχω βλαστήσεινα έχουμε βλαστήσει
να έχεις βλαστήσεινα έχετε βλαστήσει
να έχει βλαστήσεινα έχουν βλαστήσει
Imper
ativ
Presβλάσταινεβλασταίνετε
Aoristβλάστησεβλαστήστε
Part
izip
Presβλασταίνοντας
Perfέχοντας βλαστήσει, βλαστημένος
InfinAoristβλαστήσειGriechische Definition zu βλασταίνω

βλασταίνω [vlasténo] & βλαστάνω [vlastáno] .1α αόρ. βλάστησα, απαρέμφ. βλαστήσει : 1α. (για φυτό) βγάζω, εκφύω βλαστούς: Tην άνοιξη βλασταίνουν τα δέντρα. β. (για σπόρο) φύομαι, φυτρώνω: Δε βλάστησε ακόμα το καινούριο χορτάρι. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback