βεβαίως Adv.  [veveos, bebaiws]

  Adj.
(1868)
  Adj.
(220)

Etymologie zu βεβαίως

βεβαίως, λόγια λέξη βέβαιος


GriechischDeutsch
Τα εν λόγω συμπεράσματα στηρίζονταν βεβαίως στα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή τη στιγμή της απόφασής της.Diese Schlussfolgerungen beruhten natürlich auf den der Kommission zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung vorliegenden Informationen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή θα συνεχίσει βεβαίως να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της ενίσχυσης διάσωσης στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας που έχει στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.Die Kommission wird natürlich weiter über die korrekte Verwendung der Rettungsbeihilfe im Rahmen ihrer allgemeinen Kontrollkompetenz für staatliche Beihilfen fortsetzen.

Übersetzung bestätigt

Το αποτέλεσμα είναι ένα αγνό, φυσικό προϊόν που δεν περιέχει πρόσθετα, ούτε καν αμπελουργικής προέλευσης, πλην βεβαίως της αλκοόλης δεδομένου ότι πρόκειται για οίνο λικέρ.Somit ergibt sich ein reines, natürliches Erzeugnis, das keine Zusatzstoffe enthält, nicht einmal solche aus dem Weinbau, abgesehen natürlich von Alkohol, weil es sich um einen Likörwein handelt.

Übersetzung bestätigt

Αυτό συνεπάγεται ένα αγνό, φυσικό προϊόν που δεν περιέχει πρόσθετα συστατικά, ούτε καν αμπελουργικής προέλευσης, πλην βεβαίως της αλκοόλης δεδομένου ότι αυτό είναι σύμφυτο των οίνων λικέρ.Somit ergibt sich ein reines, natürliches Erzeugnis, das keine Zusatzstoffe enthält, nicht einmal solche aus dem Weinbau, abgesehen natürlich von Alkohol, weil es sich um einen Likörwein handelt.

Übersetzung bestätigt

αντί να απαιτηθεί η πληρωμή από την Umicore ενός ακαθάριστου ποσού προ φόρων εισοδήματος, το οποίο θα μπορούσε να εκπέσει από τη φορολογία, η ISI δέχθηκε την πληρωμή ενός καθαρού ποσού, μετά από φόρους, υπό τον όρο βεβαίως, όπως αναφέρεται στη συμφωνία, αυτό το (καθαρό) ποσό να μην μπορεί το ίδιο να εκπέσει από τη φορολογία.anstatt von Umicore die Zahlung eines Bruttobetrages vor Einkommensteuer zu verlangen, der steuerlich absetzbar sei, habe die ISI die Zahlung eines Nettobetrages nach Steuern akzeptiert, natürlich unter der in der Vereinbarung enthaltenen Bedingung, dass dieser (Netto-) Betrag selbst nicht steuerlich abgesetzt werden könne.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu βεβαίως.Griechische Definition zu βεβαίως

βεβαίως, επίρρ.

Με βεβαιότητα, αναμφίβολα:
(Διγ. Gr. 1146), (Σφρ., Χρον. 18610).
[αρχ. επίρρ. βεβαίως. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback