ασφαλής -ής -ές Adj.  [asfalis -is -es, asfalhs -hs -es]

  Adj.
(3697)

GriechischDeutsch
Μετά την χρήση, πραγματοποιείται ασφαλής συλλογή και διάθεση των παγίδων.Die Fallen sind nach ihrer Verwendung einzusammeln und sicher zu entsorgen.

Übersetzung bestätigt

Λόγω όμως του μακρόχρονου ιστορικού ασφαλούς χρήσης τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από ήδη δημοσιευμένες μελέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η χρήση της πρόσθετης ύλης υπό τις εγκεκριμένες συνθήκες παραμένει ασφαλής για το είδος-στόχο, τους καταναλωτές, τους χρήστες και το περιβάλλον.Allerdings können aufgrund dessen, dass diese Zusatzstoffe seit langem nachweislich sicher verwendet werden, Daten aus bereits veröffentlichten Untersuchungsergebnissen gemäß dieser Verordnung zum Nachweis herangezogen werden, dass der Zusatzstoff unter den zugelassenen Bedingungen für Zieltierarten, Verbraucher, Anwender und Umwelt sicher bleibt. 11.1.

Übersetzung bestätigt

Προσκομίζονται στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, η πρόσθετη ύλη παραμένει ασφαλής εφόσον τηρούνται οι εγκεκριμένες συνθήκες για τα είδη-στόχους, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.Es wird nachgewiesen, dass der Zusatzstoff nach den gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen unter den zugelassenen Bedingungen für Zieltierarten, Verbraucher, Arbeitnehmer und Umwelt sicher bleibt.

Übersetzung bestätigt

προσκομίζονται στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, η πρόσθετη ύλη παραμένει ασφαλής εφόσον τηρούνται οι εγκεκριμένες συνθήκες για τα είδη-στόχους, τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον·es wird nachgewiesen, dass der Zusatzstoff nach den gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen unter den zugelassenen Bedingungen für Zieltierarten, Verbraucher, Arbeitnehmer und Umwelt sicher bleibt;

Übersetzung bestätigt

Η ποσότητα καυσίμων και λιπαντικών που φέρει το αεροσκάφος είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης πτήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές συνθήκες, τυχόν στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν τις επιδόσεις του αεροσκάφους και τυχόν καθυστερήσεις που αναμένεται να σημειωθούν κατά την πτήση.Die an Bord mitgeführte Kraftstoffund Ölmenge muss ausreichen, um den beabsichtigten Flug sicher durchführen zu können, wobei die Wetterbedingungen, etwaige die Leistung des Luftfahrzeugs beeinflussende Elemente sowie erwartete Verzögerungen während des Fluges zu berücksichtigen sind.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ασφαλής (maskulin)
  • ασφαλής (feminin)
  • ασφαλές (neutrum)


Griechische Definition zu ασφαλής -ής -ές

ασφαλής, επίθ.

1)
α) Σταθερός, ακλόνητος, σίγουρος:
ουδέν έστι … ασφαλές εν κόσμῳ· τα πάντα παραρρέουσι (Διήγ. πόλ. Θεοδ. 143
β) αναμφισβήτητος:
τοις μεταγενεστέροις καταλιπόντες … παράδειγμα ασφαλές (Θεολ., Tζίρ. 35829).
2) Aσφαλισμένος από κίνδυνο:
πύργος ασφαλής (Διήγ. παιδ. 906).
[αρχ. επίθ. ασφαλής. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback