αρνούμαι Verb  [arnume, arnoymai]

  Verb
(8)
  Verb
(5)
  Verb
(3)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu αρνούμαι

αρνούμαι altgriechisch ἀρνέομαι, -οῦμαι


GriechischDeutsch
Κύριε εισηγητή, έχετε δουλέψει πολύ, δεν το αρνούμαι, μπορώ μάλιστα να σας συγχαρώ γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με την ιδεολογία που κρύβεται πίσω από τις προτάσεις σας.Herr Berichterstatter, Sie haben viel gearbeitet, das will ich nicht abstreiten, und ich möchte Ihnen sogar dafür danken, aber ich kann mich der Ideologie, die Ihren Vorschlägen zugrunde liegt, nicht anschließen.

Übersetzung bestätigt

Δεν το αρνούμαι.Ich möchte das nicht abstreiten.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu αρνούμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
αρνούμαιαρνούμαστε
αρνείσαιαρνείστε
αρνείταιαρνούνται
Imper
fekt
αρνούμουναρνούμαστε
αρνούνταν, αρνείτοαρνούνταν, αρνούντο
Aoristαρνήθηκααρνηθήκαμε
αρνήθηκεςαρνηθήκατε
αρνήθηκεαρνήθηκαν, αρνηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω αρνηθείέχουμε αρνηθεί
έχεις αρνηθείέχετε αρνηθεί
έχει αρνηθείέχουν αρνηθεί
Plu
perf
ekt
είχα αρνηθείείχαμε αρνηθεί
είχες αρνηθείείχατε αρνηθεί
είχε αρνηθείείχαν αρνηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα αρνούμαιθα αρνούμαστε
θα αρνείσαιθα αρνείστε
θα αρνείταιθα αρνούνται
Fut
ur
θα αρνηθώθα αρνηθούμε
θα αρνηθείςθα αρνηθείτε
θα αρνηθείθα αρνηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω αρνηθείθα έχουμε αρνηθεί
θα έχεις αρνηθείθα έχετε αρνηθεί
θα έχει αρνηθείθα έχουν αρνηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να αρνούμαινα αρνούμαστε
να αρνείσαινα αρνείστε
να αρνείταινα αρνούνται
Aoristνα αρνηθώνα αρνηθούμε
να αρνηθείςνα αρνηθείτε
να αρνηθείνα αρνηθούν(ε)
Perfνα έχω αρνηθείνα έχουμε αρνηθεί
να έχεις αρνηθείνα έχετε αρνηθεί
να έχει αρνηθείνα έχουν αρνηθεί
Imper
ativ
Presαρνείστε
Aoristαρνήσουαρνηθείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristαρνηθείGriechische Definition zu αρνούμαι

αρνούμαι [arnúme] .11β : 1α.δεν αποδέχομαι κτ. που μου προσφέρεται, που μου προτείνεται. ANT δέχομαι: Aρνήθηκα όλες τις προτάσεις / τις προσφορές. Aρνήθηκα τα δώρα / τα χρήματα. β. δε δέχομαι να δώσω, να προσφέρω κτ. που μου ζητείται. ANT δίνω, παραχωρώ: αρνούμαι (να δώσω) τη βοήθεια / την υποστήριξη / την ψήφο μου. Δεν της αρνιέται τίποτε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback