απομένω Verb  [apomeno, apomenw]

(0)

Etymologie zu απομένω

απομένω Koine-Griechisch ἀπομένω ἀπό + altgriechisch μένω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu απομένω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
απομένωαπομένουμε, απομένομε
απομένειςαπομένετε
απομένειαπομένουν(ε)
Imper
fekt
απέμενα, απόμενααπομέναμε
απέμενες, απόμενεςαπομένατε
απέμενε, απόμενεαπέμεναν, απόμεναν, απομέναν(ε)
Aoristαπέμεινα, απόμεινααπομείναμε
απέμεινες, απόμεινεςαπομείνατε
απέμεινε, απόμεινεαπέμειναν, απόμειναν, απομείναν(ε)
Per
fekt
έχω απομείνειέχουμε απομείνει
έχεις απομείνειέχετε απομείνει
έχει απομείνειέχουν απομείνει
Plu
per
fekt
είχα απομείνειείχαμε απομείνει
είχες απομείνειείχατε απομείνει
είχε απομείνειείχαν απομείνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα απομένωθα απομένουμε, θα απομένομε
θα απομένειςθα απομένετε
θα απομένειθα απομένουν(ε)
Fut
ur
θα απομείνωθα απομείνουμε, θα απομείνομε
θα απομείνειςθα απομείνετε
θα απομείνειθα απομείνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω απομείνειθα έχουμε απομείνει
θα έχεις απομείνειθα έχετε απομείνει
θα έχει απομείνειθα έχουν απομείνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να απομένωνα απομένουμε, να απομένομε
να απομένειςνα απομένετε
να απομένεινα απομένουν(ε)
Aoristνα απομείνωνα απομείνουμε, να απομείνομε
να απομείνειςνα απομείνετε
να απομείνεινα απομείνουν(ε)
Perfνα έχω απομείνεινα έχουμε απομείνει
να έχεις απομείνεινα έχετε απομείνει
να έχει απομείνεινα έχουν απομείνει
Imper
ativ
Presαπέμενεαπομένετε
Aoristαπέμεινεαπομείνετε
Part
izip
Presαπομένοντας
Perfέχοντας απομείνει
InfinAoristαπομείνειGriechische Definition zu απομένω

απομένω [apoméno] Ρ αόρ. απέμεινα και απόμεινα, απαρέμφ. απομείνει (ιδ. στο γ' πρόσ.) : 1.υπάρχω ως υπόλοιπο· υπολείπομαι: Ελεύθερος χρόνος είναι αυτός που απομένει ύστερα από την εργασία και την ανάπαυση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback