ανατέλλω Verb  [anatello, anatellw]

  Verb
(0)

Etymologie zu ανατέλλω

ανατέλλω altgriechisch ἀνατέλλω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ανατέλλω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ανατέλλωανατέλλουμε, ανατέλλομε
ανατέλλειςανατέλλετε
ανατέλλειανατέλλουν(ε)
Imper
fekt
ανέτελλα, ανάτελλαανατέλλαμε
ανέτελλες, ανάτελλεςανατέλλατε
ανέτελλε, ανάτελλεανάτελλαν, ανατέλλαν(ε), ανήτελλαν
Aoristανέτειλα, ανάτειλαανατείλαμε
ανέτειλες, ανάτειλεςανατείλατε
ανέτειλε, ανάτειλεανέτειλαν, ανατείλαν(ε), ανάτειλαν
Per
fekt
έχω ανατείλειέχουμε ανατείλει
έχεις ανατείλειέχετε ανατείλει
έχει ανατείλειέχουν ανατείλει
Plu
per
fekt
είχα ανατείλειείχαμε ανατείλει
είχες ανατείλειείχατε ανατείλει
είχε ανατείλειείχαν ανατείλει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ανατέλλωθα ανατέλλουμε, θα ανατέλλομε
θα ανατέλλειςθα ανατέλλετε
θα ανατέλλειθα ανατέλλουν(ε)
Fut
ur
θα ανατείλωθα ανατείλουμε, θα ανατείλομε
θα ανατείλειςθα ανατείλετε
θα ανατείλειθα ανατείλουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ανατείλειθα έχουμε ανατείλει
θα έχεις ανατείλειθα έχετε ανατείλει
θα έχει ανατείλειθα έχουν ανατείλει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ανατέλλωνα ανατέλλουμε, να ανατέλλομε
να ανατέλλειςνα ανατέλλετε
να ανατέλλεινα ανατέλλουν(ε)
Aoristνα ανατείλωνα ανατείλουμε, να ανατείλομε
να ανατείλειςνα ανατείλετε
να ανατείλεινα ανατείλουν(ε)
Perfνα έχω ανατείλεινα έχουμε ανατείλει
να έχεις ανατείλεινα έχετε ανατείλει
να έχει ανατείλεινα έχουν ανατείλει
Imper
ativ
Presανάτελλεανατέλλετε
Aoristανέτειλε, ανάτειλεανατείλετε, ανατείλτε
Part
izip
Presανατέλλοντας
Perfέχοντας ανατείλει
InfinAoristανατείλει

Griechische Definition zu ανατέλλω

ανατέλλω [anatélo] Ρ αόρ. ανέτειλα και ανάτειλα, απαρέμφ. ανατείλει : ANT δύω. 1. (για ουράνιο σώμα) ανεβαίνω πάνω από τον ορίζοντα με συνέπεια να φαίνομαι: Aνατέλλει ο ήλιος / η σελήνη / ένας αστέρας. || (επέκτ.): Aνατέλλει μία καινούρια μέρα, αρχίζει. ΦΡ ανατέλλει το άστρο* κάποιου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback