{η}  αμοιβή Subst.  [amivi, amoibh]

{das}    Subst.
(232)
{der}    Subst.
(178)
{der}    Subst.
(178)
{die}    Subst.
(169)
{die}    Subst.
(120)

Etymologie zu αμοιβή

αμοιβή altgriechisch ἀμοιβή


GriechischDeutsch
Ως τιμή παροχής της υπηρεσίας θεωρείται η μέση αμοιβή που καταβάλλεται από τον επισκέπτη για τη διανυκτέρευση, συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών οι οποίες δεν συνεπάγονται επιπλέον επιβάρυνση.Als Übernachtungspreis gilt das durchschnittliche Entgelt, das ein Campingplatzbenutzer für eine Übernachtung einschließlich aller nicht zusätzlich berechneter Dienstleistungen zu zahlen hat.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή αμφέβαλε για το ότι η αμοιβή που κατέβαλε η CDP στην PI για την τοποθέτηση BFP μπορούσε να αντιστοιχεί στις τιμές της αγοράς και εξέφρασε αμφιβολίες, ιδίως όσον αφορά παρόμοια σχετικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ιταλία, για να προσδιορίσει αν η αμοιβή αυτή είναι σύμφωνη με την αγορά.Die Kommission hatte jedoch Zweifel daran, ob die von CDP an PI gezahlte Vergütung für den BFP-Vertrieb als angemessenes marktübliches Entgelt angesehen werden kann und äußerte insbesondere Bedenken hinsichtlich der Vergleichsprodukte, die Italien herangezogen hatte, um die Marktkonformität der BFP-Vergütung nachzuweisen.

Übersetzung bestätigt

Η αμοιβή του ομίλου ήταν πολύ μικρή με αποτέλεσμα οι επενδυτές να αγοράζουν από τον Οκτώβριο του 2007 και πάλι CP, εκτός του ομίλου.Das Entgelt aus dem Poolvertrag war sehr gering, so dass Investoren ab Oktober 2007 auch wieder CP außerhalb des Poolvertrags kauften.

Übersetzung bestätigt

Όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, από τις αποδόσεις του SIV καταβλήθηκε κάποια εύλογη αμοιβή.Wie weiter oben erläutert, wurde den Banken aus den Erträgen des SIV ein angemessenes Entgelt gezahlt.

Übersetzung bestätigt

Παρόλα αυτά συμφωνήθηκε ότι οι αποδόσεις από το Super-SIV θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για να καταβληθούν τα πληρωτέα από το Super-SIV στο κρατίδιο της Σαξονίας τέλη εγγύησης, τα τέλη διαχείρισης για το Super-SIV και μια εύλογη αμοιβή για την LBBW και τις άλλες κεντρικές τράπεζες ομόσπονδων κρατιδίων για τη διάθεση της απαιτούμενης για την αναχρηματοδότηση του Super-SIV ρευστότητας.Es war jedoch vereinbart worden, dass die Erträge aus dem Super-SIV ausschließlich dazu verwendet würden, um die vom Super-SIV an den Freistaat Sachsen zu entrichtende Garantiegebühr, die Verwaltungsgebühren für das Super-SIV und ein angemessenes Entgelt für die LBBW und die anderen Landesbanken für die Bereitstellung der für die Refinanzierung des Super-SIV erforderlichen Liquidität zu zahlen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu αμοιβή

αμοιβή η [amiví] : οτιδήποτε προσφέρεται ως αντάλλαγμα για μια υπηρεσία, εκδούλευση, επίδοση σε κπ. τομέα (χρήματα, βραβείο, παράσημο, έπαινος κτλ.): Yπόσχομαι / προσφέρω αμοιβή. Δίκαιη / υλική / ηθική αμοιβή. Συμφωνήσατε στην αμοιβή;, πληρωμή. Aυτή λοιπόν ήταν η αμοιβή για τους κόπους μας; || (ειρ.): Είχε την αμοιβή που του άξιζε.

[λόγ. < αρχ. ἀμοιβή]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback