ακριβής -ής -ές Adj.  [akrivis -is -es, akribhs -hs -es]

  Adj.
(417)
  Adj.
(241)
  Adj.
(32)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Οι ΜΠΣ δεν καθορίζουν τη μέγιστη έκταση της οικονομικής δέσμευσης του κράτους, και πριν από την προσχώρηση δεν ήταν δυνατόν να καθοριστεί ο ακριβής υπολογισμός της έκτασης αυτής της οικονομικής δέσμευσης για τη συνολική διάρκεια ισχύος των ΜΠΣ.Die PPA legten die Obergrenze der finanziellen Beteiligung des Staats nicht fest, und die genaue Höhe dieser finanziellen Beteiligungen war vor dem Beitritt auf die gesamte Laufzeit der PPA nicht genau berechenbar.

Übersetzung bestätigt

Η ακριβής οικονομική δέσμευση του κράτους βάσει των συμβάσεων δεν ήταν γνωστή κατά την ημερομηνία της προσχώρησης.Am Tag des Beitritts war das Ausmaß der Beteiligung des Staates am Abschluss der PPA nicht genau bekannt.

Übersetzung bestätigt

Δεν είναι καν εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης.Die Ausgleichszahlung lässt sich nicht einmal genau bestimmen.

Übersetzung bestätigt

Δεδομένων τούτων, η Επιτροπή λαμβάνει υποσημείωση ότι δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία αφενός μεταξύ των κέντρων αποτελεσμάτων «διύλιση-πετροχημεία» και «διερεύνηση-παραγωγή», και αφετέρου, των τομέων δραστηριότητας των σχετικών θυγατρικών.Die Kommission ist sich allerdings der Tatsache bewusst, dass die Ergebniszentren „Raffination-Petrochemie“ und „Exploration-Förderung“ nicht genau die Tätigkeitsbereiche der betroffenen Tochtergesellschaften abdecken.

Übersetzung bestätigt

Δεδομένου ότι ο ακριβής τύπος αυτών των εισαγωγών δεν ήταν γνωστός, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις τιμών.Da die eingeführten Warentypen nicht genau bekannt waren, waren Preisvergleiche schwierig.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ακριβής (maskulin)
  • ακριβής (feminin)
  • ακριβές (neutrum)


Griechische Definition zu ακριβής -ής -ές

ακριβής, επίθ.

Aγαπητός, προσφιλής:
Aυθέντη μου ακριβέστατε (Πόλ. Tρωάδ. 7172 κριτ. υπ).
[αρχ. επίθ. ακριβής]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback