{το}  άρθρο Subst.  [arthro]

{der}    Subst.
(267690)
{die}    Subst.
(2236)
{der}    Subst.
(2110)
{die}    Subst.
(195)
{die}    Subst.
(113)
{der}    Subst.
(68)
{die}    Subst.
(15)

Etymologie zu άρθρο

άρθρο altgriechisch ἄρθρον von θέμα αρ- του αραρίσκω (εφαρμόζω, συνάπτω) + -θρον


GriechischDeutsch
Η Επιτροπή καταλήγει ωστόσο στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων πρόκειται για ενισχύσεις αναδιάρθρωσης, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ως συμβατές με την κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Οι ενισχύσεις που παρείχε η Γερμανία υπέρ της IKB Deutsche Industriebank AG (στο εξής «IKB») βάσει των συμφωνιών και εγγράφων που η ίδια υπέβαλε κρίνονται, βάσει των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων του άρθρου 2, συμβατές με την κοινή αγορά.Die Beihilfen, die Deutschland auf der Grundlage der von ihm vorgelegten Vereinbarungen und Dokumente zugunsten der IKB Deutsche Industriebank AG (nachstehend: IKB) gewährt hat, sind vorbehaltlich der in Artikel 2 genannten Bedingungen und Auflagen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar.

Übersetzung bestätigt

Με επιστολή της 27ης Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή ενημέρωσε τη Γερμανία σχετικά με την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ για τα εν λόγω μέτρα.Mit Schreiben vom 27. Februar 2008 setzte die Kommission Deutschland von ihrer Entscheidung in Kenntnis, wegen der Maßnahmen das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 EG-Vertrag einzuleiten.

Übersetzung bestätigt

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2,gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2,

Übersetzung bestätigt

Έντυπο για την υποβολή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των λοιπών χρήσεων των ΓΤΟ πλην της καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, καθώς και με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003Formular für die Vorlage der Ergebnisse der Überwachung von anderen GVO-Anwendungen als dem Anbau gemäß Artikel 19 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 und Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG und Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003

Übersetzung bestätigt

Έντυπο για την υποβολή των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της καλλιέργειας γενετικώς τροποποιημένων ανώτερων φυτών σύμφωνα με: το άρθρο 19 παράγραφος 3, το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το παράρτημα VII της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, καθώς και με το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003Formular für die Vorlage der Ergebnisse der Überwachung des Anbaus genetisch veränderter Organismen gemäß Artikel 19 Absatz 3, Artikel 20 Absatz 1 und Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG sowie Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu άρθρο

άρθρο το [árθro] : 1.κείμενο που αναφέρεται σε κάποιο ειδικό θέμα και που είναι δημοσιευμένο στον τύπο, συνήθ. στις εφημερίδες: Φιλολογικό / οικονομικό / πολιτικό / επιστημονικό άρθρο. || Kύριο άρθρο, δημοσίευμα της πρώτης σελίδας που αναφέρεται σε σημαντικό γεγονός της ημέρας: Tο κύριο άρθρο της εφημερίδας είναι αφιερωμένο στην εκλογή του νέου αρχιεπισκόπου. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback