systematisieren
 Verb

συστηματοποιώ Verb
(0)
DeutschGriechisch
Wealth of Wildlife kann hier kurz zu systematisieren die verschiedenen Arten zaliczającymi die Fauna und Flora, und die Wahl zum Urlaub hier zu beobachten und gut, viele von ihnen tatsächlich sehen können.Ο πλούτος της άγριας ζωής μπορεί να είναι εδώ εν συντομία συστηματοποίηση των διαφόρων ειδών zaliczającymi της πανίδας και χλωρίδας, και την επιλογή για τις διακοπές σας εδώ παρατήρηση και καλά, πολλά από αυτά μπορούν πραγματικά να δουν.

Übersetzung nicht bestätigt

Unabhängig von jeder Auswertung vorangegangener Änderungen an den Regelungen zum Schienentransport hat die Europäische Kommission ihr ideologisches Ziel einer vollständigen Liberalisierung der Schiene weiterverfolgt und das vierte Eisenbahnpaket hervorgebracht, über das das Europäische Parlament im Dezember 201610 abgestimmt hat.Die technische Seite ist darauf ausgerichtet, die Interoperabilität der Schienensysteme in der ganzen EU zu systematisieren und Sicherheitsstandards sowie Zulassungen für rollendes Material zu vereinheitlichen.Ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις των προηγούμενων μεταβολών στο ρυθμιστικό πλαίσιο των σιδηροδρομικών μεταφορών, η ευρωπαϊκής Επιτροπή επέμεινε στον ιδεολογικό της στόχο να ολοκληρώσει την απελευθέρωση της σιδηροδρομικής αγοράς και πρότεινε μια τέταρτη δέσμη μέτρων που ψηφίστηκε από το ευρωκοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 201610.Από τεχνικής απόψεως η δέσμη αυτή στοχεύει στη συστηματικοποίηση της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος εντός της ΕΕ, στην ενιαιοποίηση των κανόνων ασφαλείας και στην αδειοδότηση τροχαίου υλικού.

Übersetzung nicht bestätigt

Dahinter stehen drei Anliegen, nämlich die zahlreichen Anhörungsverfahren zu systematisieren und zu rationalisieren, aber auch Durchführbarkeit und Effizienz des Verfahrens zu gewährleisten; die Transparenz der Anhörung zu sichern, und zwar sowohl aus Sicht der angehörten Organe oder Akteure als auch aus Sicht des EU-Gesetzgebers; durch möglichst umfassende Bekanntgabe der Ergebnisse der Anhörung und der daraus gezogenen Schlüsse den angehörten Akteuren oder Organen gegenüber verantwortungsvolles Handeln unter Beweis zu stellen.Οι προδιαγραφές δικαιολογούνται από τρεις επιδιώξεις : να συστηματοποιηθούν και εξορθολογισθούν οι πολλαπλές πρακτικές και διαδικασίες διαβούλευσης, αλλά επίσης να εξασφαλισθεί η σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητά τους· να εξασφαλισθεί η διαφάνεια της διαβούλευσης τόσο από την άποψη των οργάνων και παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτήν όσο και από εκείνη του Ευρωπαίου νομοθέτη· να επιδειχθεί υπευθυνότητα έναντι των γνωμοδοτούντων παραγόντων ή οργάνων, με τη δημοσιοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και των πορισμάτων που συνήχθησαν από αυτήν.

Übersetzung bestätigt

Die EU muss ihre positiven und negativen Übergangserfahrungen, die verfügbaren Unterstützungsinstrumente sowie die Daten über einschlägige Akteure besser systematisieren.Πρέπει η ΕΕ να προβεί σε καλύτερη συστηματοποίηση των επιτυχιών και των σφαλμάτων που σημειώθηκαν στις διαδικασίες μετάβασης, παρέχοντας στους αρμόδιους φορείς τα κατάλληλα υποστηρικτικά μέσα και δεδομένα.

Übersetzung bestätigt

Die Kommission möchte den Dialog, den sie bereits im Vorfeld des Entscheidungspro­zesses ad hoc mit den Verbänden der Regionen und Kommunen führt, systematisieren.Η Επιτροπή επιθυμεί να γίνει συστηματικότερος ο διάλογος που διεξάγει ήδη πριν από την έναρξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σε ad hoc βάση με τις ενώσεις φορέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Übersetzung bestätigt


Grammatik


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback