{die}  
Drohung
 Subst.

{η} απειλή Subst.
(560)
{η} φοβέρα Subst.
(0)
DeutschGriechisch
Gewalt oder Drohung gegen eine AmtspersonΒιαιοπραγία ή απειλή κατά φορέα δημόσιας εξουσίας

Übersetzung bestätigt

Erpressung und Schutzgelderpressung Die mit Drohungen, Gewaltanwendung oder jeder anderen Form der Einschüchterung einhergehende Forderung von Waren, Versprechen, Einnahmen oder Unterzeichnungen von Dokumenten, die eine Verpflichtung, Veräußerung oder Entlastung beinhalten bzw. zur Folge haben.Αθέμιτη προστασία έναντι παρανόμου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση Όταν επιδιώκεται με απειλές, χρήση βίας ή με οιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού η λήψη αγαθών, υποσχέσεων, η είσπραξη ποσών ή η υπογραφή οιουδήποτε εγγράφου το οποίο περιλαμβάνει ή συνεπάγεται δέσμευση, περιουσιακή διάθεση ή απαλλαγή.

Übersetzung bestätigt

Ziel der Maßnahme sollte auch sein zu verhindern, dass Kinder Opfer von Drohungen, Schikanen und Erniedrigungen über das Internet und/oder interaktive digitale Technologien, einschließlich Mobiltelefone, werden.Οι δράσεις θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην πρόληψη του ψυχολογικού εκβιασμού των παιδιών με απειλές, παρενόχληση και εξευτελισμό μέσω του Διαδικτύου ή/και των διαδραστικών ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων.

Übersetzung bestätigt

Eindeutiges Engagement für gutnachbarliche Beziehungen; Lösung der Probleme, die zu Irritationen im Verhältnis zu Nachbarn führen, und Unterlassung von Drohungen oder von Maßnahmen, die den Prozess einer friedlichen Beilegung von Grenzstreitigkeiten nachteilig beeinflussen könnten.Αδιαμφισβήτητη ανάληψη δέσμευσης για σχέσεις καλής γειτονίας· αντιμετώπιση των τυχόν αιτίων τριβής με γειτονικές χώρες· αποχή από οποιαδήποτε απειλή ή ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη διαδικασία ειρηνικής διευθέτησης των συνοριακών διαφορών.

Übersetzung bestätigt

In Artikel 1 Absatz 3 dieses Übereinkommens wird der Begriff „terroristische Handlung“ definiert als: „jede Handlung oder Androhung einer Handlung unter Verletzung des Strafrechts des betreffenden Vertragsstaats, die geeignet ist, das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die Freiheiten einer Person oder Gruppe von Personen zu gefährden, zur Schädigung von privatem oder öffentlichem Eigentum, der natürlichen Ressourcen der Umwelt oder des kulturellen Erbes führt oder führen kann und in der Absicht begangen wird,i) durch Einschüchterung, Panikauslösung, Zwang oder Druck eine Regierung, Körperschaft, Einrichtung, die Bevölkerung oder eine Bevölkerungsgruppe dazu zu bringen, dass sie Schritte unternimmt oder unterlässt, einen bestimmten Standpunkt einnimmt oder aufgibt oder nach bestimmten Grundsätzen handelt oderii) das normale Funktionieren der öffentlichen Dienste oder die Erbringung der für die Bevölkerung wesentlichen Dienstleistungen zu stören oder eine Krisensituation in der Bevölkerung hervorzurufen oderiii) einen allgemeinen Aufstand in einem Vertragsstaat auszulösen.“Die Definition in diesem Artikel erstreckt sich auch insbesondere auf die Finanzierung des Terrorismus, denn sie erfasst ebenfalls „jede Art von Förderung, Finanzierung, Beitragsleistung, Erteilung von Anordnungen, Unterstützung, Ermutigung, Versuch, Drohung, Verschwörung, organisatorische Tätigkeit oder Ausrüstung gegenüber bzw. zugunsten Personen mit dem Vorsatz, eine der in [dem vorstehenden] Absatz […] genannten Handlungen zu begehen“.Το άρθρο 1 παράγραφος 3 αυτής της Σύμβασης ορίζει την «τρομοκρατική πράξη» ως «κάθε πράξη ή απειλή πράξης κατά παράβαση των ποινικών νόμων του κράτους μέρους, δυνάμενη να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία ενός προσώπου ή μιας ομάδας προσώπων, και η οποία προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημίες σε ιδιωτική ή δημόσια περιουσία, στους φυσικούς πόρους, στο περιβάλλον ή στην πολιτιστική κληρονομιά, και η οποία διαπράττεται με σκοπό:i) να εκφοβίσει, να προκαλέσει κλίμα τρόμου, να εξαναγκάσει, να ασκήσει πιέσεις ή να οδηγήσει οιαδήποτε κυβέρνηση, οργανισμό, θεσμικό όργανο, πληθυσμό ή ομάδα πληθυσμού, να αναλάβει οιαδήποτε πρωτοβουλία ή να απόσχει, να υιοθετήσει, να παραιτηθεί από μια ιδιαίτερη θέση ή να ενεργήσει σύμφωνα με ορισμένες αρχές· ήii) να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, την παροχή βασικών υπηρεσιών στους πληθυσμούς ή να δημιουργήσει κατάσταση κρίσεως στους πληθυσμούς·iii) να δημιουργήσει γενική εξέγερση σε ένα κράτος μέρος».

Übersetzung bestätigt

Deutsche Synonyme
Androhung
Drohung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter.

Grammatik


Singular

Plural

Nominativdie Drohung

die Drohungen

Genitivder Drohung

der Drohungen

Dativder Drohung

den Drohungen

Akkusativdie Drohung

die Drohungen


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback