πολύ  

  • sehr
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είναι πολύ νέο.

Με βοήθησε πολύ.

Ο πατέρας της είναι πολύ ψηλός, ε;

Quelle: Sprachprofi, Gaidouraki, Gaidouraki


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

poli, poly

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15