παντέλειος  

  • perfekt

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Όνεστος ο Βυζάντιος Όνεστος ο Κορίνθιος Παγκράτης Παλλαδάς Πάμφιλος Παντέλειος Παρμενίων (επιγραμματοποιός) Παρμένων Παύλος ο Σιλεντιάριος Πείσανδρος ...

... μὲν τριακόσια ἀριθμὸς τριάς ἐστιν ἐν ἑκατοντάδι, ἡ δεκὰς δὲ ὁμολογεῖται παντέλειος εἶναι. Ὁ δὲ ὀκτώ, κύβος ὁ πρῶτος, ἡ ἰσότης ἐν ἁπάσαις ταῖς διαστάσεσι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pantelios, panteleios


Synonyme:

εντελώς τέλειος, άριστος, άψογος

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15