κάποτε  

  • einmal
    upvotedownvote
  • einst
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η πόλη μου δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε.

Θα έπρεπε κάποτε να συνομιλήσουμε με ηρεμία.

Quelle: glavkos, Tamy2


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kapote

Ähnliche Worte

καποτεσινός

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15