ζήτησις  

 • anfordern
  upvotedownvote
 • Anspruch
  upvotedownvote
 • der Versuch etwas zu finden
  upvotedownvote
 • Frage
  upvotedownvote
 • Suche
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Κωνσταντῖνος Δ., «Σκάσσης Ἐρρῖκος, “Tethea καὶ Tettigonia παρὰ Πλινίῳ. Γλωσσικὴ ζήτησις”. (Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 24, ἀριθ. 3). Ἀθῆναι, 1960, 17 ...

... Εκατονταετηρίδος. Αντιγράφουμε «…….. του εξαίσιου τούτου ποτού ηκολούθησε τοιαύτη ζήτησις , ώστε ταχέως ο ζύθος Μάμου κατέλαβε την ανήκουσαν αυτώ θέσιν παρά τοις ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

zitisis, zhthsis


Synonyme:

αναζήτηση

απαίτηση

αξίωση

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15