{ο}  όναγρος Subst.  [onagros, onarros]

(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu όναγρος

όναγρος Koine-Griechisch ὄναγρος altgriechisch ὄνος + ἄγριος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.
Griechische Definition zu όναγρος

όναγρος ο [ónaγros] : είδος ζώου που ζει σε άγρια κατάσταση και μοιάζει με γάιδαρο.

[λόγ. < ελνστ. ὄναγρος `όνος των αγρών΄ παρετυμ. ἄγριος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback