φοβίζω Verb  [fovizo, fobizw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu φοβίζω

φοβίζω Koine-Griechisch φοβίζω altgriechisch φοβέω, φοβῶ


GriechischDeutsch
Μετά, με τα εγγόνια ήταν δύσκολο να μείνω στην ζωή τους χωρίς να τα φοβίζω.Bei den Enkeln wäre es schwierig gewesen, weiter zu leben, ...ohne sie zu ängstigen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu φοβίζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φοβίζωφοβίζουμε, φοβίζομε
φοβίζειςφοβίζετε
φοβίζειφοβίζουν(ε)
Imper
fekt
φόβιζαφοβίζαμε
φόβιζεςφοβίζατε
φόβιζεφόβιζαν, φοβίζαν(ε)
Aoristφόβισα φοβίσαμε
φόβισεςφοβίσατε
φόβισεφόβισαν, φοβίσαν(ε)
Per
fekt
έχω φοβίσειέχουμε φοβίσει
έχεις φοβίσειέχετε φοβίσει
έχει φοβίσειέχουν φοβίσει
Plu
per
fekt
είχα φοβίσειείχαμε φοβίσει
είχες φοβίσειείχατε φοβίσει
είχε φοβίσειείχαν φοβίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φοβίζωθα φοβίζουμε, θα φοβίζομε
θα φοβίζειςθα φοβίζετε
θα φοβίζειθα φοβίζουν(ε)
Fut
ur
θα φοβίσωθα φοβίσουμε, θα φοβίζομε
θα φοβίσειςθα φοβίσετε
θα φοβίσειθα φοβίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φοβίσειθα έχουμε φοβίσει
θα έχεις φοβίσειθα έχετε φοβίσει
θα έχει φοβίσειθα έχουν φοβίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φοβίζωνα φοβίζουμε, να φοβίζομε
να φοβίζειςνα φοβίζετε
να φοβίζεινα φοβίζουν(ε)
Aoristνα φοβίσωνα φοβίσουμε, να φοβίσομε
να φοβίσειςνα φοβίσετε
να φοβίσεινα φοβίσουν(ε)
Perfνα έχω φοβίσεινα έχουμε φοβίσει
να έχεις φοβίσεινα έχετε φοβίσει
να έχει φοβίσεινα έχουν φοβίσει
Imper
ativ
Presφόβιζεφοβίζετε
Aoristφόβισεφοβίσετε
Part
izip
Presφοβίζοντας
Perfέχοντας φοβίσει
InfinAoristφοβίσει

Griechische Definition zu φοβίζω

φοβίζω [fovízo] .1α μππ. φοβισμένος* : 1. προκαλώ σε κπ. φόβο, ανησυχία: Δε με φοβίζουν οι απειλές σου. Mε φοβίζει το μέλλον / το σκοτάδι / το ύψος. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback