{η}  υπόνοια Subst.  [iponia, yponoia]

{der}    Subst.
(267)

Etymologie zu υπόνοια

υπόνοια altgriechisch ὑπόνοια ὑπονοέω / ὑπονοῶ νόος / νοῦς


GriechischDeutsch
Η Κροατία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι αρμόδιες αρχές αυτής της τρίτης χώρας εφαρμόζουν μέτρα προστασίας που είναι ισοδύναμα με τα μέτρα που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2006/563/ΕΚ της Επιτροπής, όταν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε άγρια πτηνά. Επιπλέον, η Κροατία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα της κοινοποιήσει αμέσως τυχόν μελλοντικές αλλαγές στην κατάσταση της υγείας των ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν θετικών ευρημάτων της εν λόγω νόσου σε άγρια πτηνά.Kroatien hat der Kommission mitgeteilt, dass die zuständigen Behörden dieses Drittlands Schutzmaßnahmen anwenden, die denjenigen entsprechen, welche die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß der Entscheidung 2006/563/EG anwenden, wenn Verdacht auf hoch pathogene aviäre Influenza des Subtyps H5N1 bei Wildvögeln besteht oder sich bestätigt, und dass Kroatien der Kommission alle künftigen Änderungen seines Tiergesundheitsstatus bei Wildvögeln unverzüglich mitteilen wird, einschließlich etwaiger positiver Befunde dieser Seuche bei Wildvögeln.

Übersetzung bestätigt

Η Ελβετία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι αρμόδιες αρχές της εν λόγω χώρας εφαρμόζουν μέτρα προστασίας που ισοδυναμούν με τα μέτρα που εφαρμόζουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις 2006/415/ΕΚ και 2006/563/ΕΚ, όταν υπάρχει υπόνοια ή επιβεβαίωση υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε πουλερικά ή άγρια πτηνά. Επιπλέον, η Ελβετία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα της κοινοποιήσει αμέσως τυχόν μελλοντικές αλλαγές στην κατάσταση της υγείας των ζώων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τυχόν κρουσμάτων ή θετικών ευρημάτων της εν λόγω νόσου σε πουλερικά ή άγρια πτηνά.Die Schweiz hat der Kommission mitgeteilt, dass die zuständigen Behörden dieses Landes Schutzmaßnahmen anwenden, die denjenigen entsprechen, die die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß den Entscheidungen 2006/415/EG und 2006/563/EG anwenden, wenn Verdacht auf hoch pathogene aviäre Influenza des Subtyps H5N1 bei Hausgeflügel oder Wildvögeln besteht oder sich bestätigt, und dass die Schweiz der Kommission alle künftigen Änderungen ihres Tiergesundheitsstatus unverzüglich mitteilen wird, insbesondere einschließlich aller Ausbrüche oder positiver Befunde dieser Seuche bei Hausgeflügel oder Wildvögeln.

Übersetzung bestätigt

2 Ωστόσο, προς αποφυγή καταχρήσεων, οι τελωνειακές αρχές δύνανται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, κυρίως, όταν υπάρχει υπόνοια παρατυπίας, να διενεργούν εξέταση των εμπορευμάτων στα εν λόγω τελωνεία.Um Missbräuche zu verhindern, können die Zollbehörden jedoch in Ausnahmefällen und insbesondere, wenn der Verdacht auf eine Unregelmäßigkeit besteht, bei den Durchgangszollstellen eine Beschau der Waren vornehmen.

Übersetzung bestätigt

Στις 20 Οκτωβρίου 2008 υπήρξε υπόνοια για κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μια εκμετάλλευση στην περιοχή του Ghanzi που βρίσκεται στην κτηνιατρική ζώνη ελέγχου νόσων 12 της Μποτσουάνα.Am 20. Oktober 2008 wurde ein Verdacht auf Ausbruch der Maulund Klauenseuche in einem landwirtschaftlichen Betrieb gemeldet, der im Bezirk Ghanzi (im botsuanischen 12) liegt.

Übersetzung bestätigt

Στις 20 Οκτωβρίου 2008 υπήρξε υπόνοια για κρούσμα αφθώδους πυρετού σε μια εκμετάλλευση στην περιοχή του Ghanzi που βρίσκεται στην κτηνιατρική ζώνη ελέγχου νόσων 12 της Μποτσουάνα.Am 20. Oktober 2008 ist der Verdacht auf einen Ausbruch der Maulund Klauenseuche in einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgetreten, der im Bezirk Ghanzi (im botsuanischen 12) liegt.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu υπόνοια

υπόνοια η [ipónia] : σκέψη ενοχοποιητική για κπ. η οποία στηρίζεται σε ενδείξεις και όχι σε αποδείξεις· υποψία*: Έχει την υπόνοια ότι αυτός του πήρε το πορτοφόλι. || απλή σκέψη, γνώμη: Έχω την υπόνοια ότι αυτός που σου τηλεφώνησε ήταν ο Nίκος.

[λόγ. < αρχ. ὑπόνοια]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback