υπόλοιπος -η -ο Adj.  [ipolipos -i -o, ypoloipos -h -o]

(4)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ο υπόλοιπος δεσμευμένος προϋπολογισμός για σχέδια που συνεπάγονται τη συμμετοχή των τότε υπό ένταξη χωρών και των υποψηφίων χωρών, καθώς αυτός ο προϋπολογισμός δεσμεύθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση (1998-2000) και προορίζεται, επομένως, αποκλειστικά για εκείνα τα κράτη που αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως προβλέπεται από την απόφαση 98/347/EK.Die noch verbleibenden gebundenen Mittel können nicht für Vorhaben verwendet werden, an denen die damaligen Beitrittsländer und die Bewerberländer beteiligt sind, denn diese Mittel wurden im Rahmen der Initiative für mehr Wachstum und Beschäftigung (1998-2000) gebunden und sind daher gemäß dem Beschluss 98/347/EG ausschließlich den Ländern vorbehalten, die Mitglieder der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sind.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο υπόλοιπος δεσμευμένος προϋπολογισμός, ούτε θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός για σχέδια που συνεπάγονται τη συμμετοχή των τότε υπό ένταξη χωρών και των υποψηφίων χωρών.Somit könnten weder die noch verbleibenden gebundenen Mittel genutzt werden, noch könnten die Mittel für Vorhaben eingesetzt werden, an denen die damaligen Beitrittsländer und die Bewerberländer beteiligt sind.

Übersetzung bestätigt

Επομένως δεν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο υπόλοιπος δεσμευμένος προϋπολογισμός, ούτε θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός αυτός για σχέδια που προβλέπουν τη συμμετοχή υπό ένταξη και υποψηφίων χωρών.Somit könnten die noch verbleibenden gebundenen Mittel nicht verwendet werden; genauso wenig können die Mittel für Vorhaben eingesetzt werden, an denen die Beitrittsländer beteiligt sind.

Übersetzung bestätigt

Το Erasmus+ έχει τρεις βασικούς στόχους: τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού του χρηματοδοτούν μαθησιακές ευκαιρίες για άτομα στο εξωτερικό, είτε στην ΕΕ είτε εκτός αυτής· ο υπόλοιπος προϋπολογισμός θα υποστηρίξει συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νεολαίας, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για την προαγωγή της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.Erasmus+ ist auf drei große Ziele ausgerichtet: Zwei Drittel des Budgets sind für Bildungsmöglichkeiten im Ausland für Einzelpersonen vorgesehen, und zwar sowohl innerhalb der EU als auch darüber hinaus; die verbleibenden Mittel dienen der Unterstützung von Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen, Jugendorganisationen, Unternehmen, lokalen und regionalen Behörden und NRO sowie der Förderung von Reformen zur Modernisierung der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Förderung von Innovation, Unternehmertum und Beschäftigungsfähigkeit.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • υπόλοιπος (maskulin)
  • υπόλοιπη (feminin)
  • υπόλοιπο (neutrum)


Griechische Definition zu υπόλοιπος -η -ο

υπόλοιπος -η -ο [ipódivpos] : 1.που υπολείπεται για να συμπληρωθεί ένα σύνολο από το οποίο: α. το μεγαλύτερο μέρος έχει χρησιμοποιηθεί, έχει υπολογιστεί, έχει ληφθεί υπόψη: Tο υπόλοιπο ύφασμα θα το κάνω μαξιλάρια. Tι θα το κάνεις το υπόλοιπο φαγητό; Tο υπόλοιπο (ενν. ποσό) κράτα το για φιλοδώρημα. Πήγαινε να ξεκουραστείς, την υπόλοιπη δουλειά θα την τελειώσω εγώ. Πού είναι οι υπόλοιποι τόμοι; β. από το οποίο μόνο το μικρότερο μέρος έχει ληφθεί υπόψη: Zει απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Kαναδάς και η υπόλοιπη Aμερική. Δύο τρεις μαθητές συμφώνησαν· οι υπόλοιποι (ενν. μαθητές) διαχώρισαν τη θέση τους. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback