υπακούω Verb  [ipakuo, ypakoyw]

  Verb
(35)
  Verb
(3)

Etymologie zu υπακούω

υπακούω altgriechisch ὑπακούω


GriechischDeutsch
Φύγε...δεν θέλω να σε υπακούω πια.Gehen Sie weg ... Ich will Ihnen nicht mehr gehorchen.

Übersetzung nicht bestätigt

Και ορκίζομαι να σε μισώ, να σε τιμώ και να σε υπακούω την υπόλοιπη ζωή μου.Ich gelobe, dich zu hassen, zu ehren und dir zu gehorchen bis an mein Lebensende.

Übersetzung nicht bestätigt

Οφείλω να τον υπακούω.Michael muß den Befehlen seines Kommandeurs gehorchen.

Übersetzung nicht bestätigt

Θα υπακούω στις εντολές σας.Ich werde Ihren Befehlen gehorchen.

Übersetzung nicht bestätigt

Θα υπακούω.Ich werde gehorchen.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu υπακούω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
υπακούωυπακούουμε
υπακούςυπακούτε
υπακούειυπακούν(ε)
Imper
fekt
υπάκουγαυπακούγαμε
υπάκουγεςυπακούγατε
υπάκουγευπάκουγαν, υπακούγαν(ε)
Aoristυπάκουσαυπακούσαμε
υπάκουσεςυπακούσατε
υπάκουσευπάκουσαν, υπακούσαν(ε)
Per
fekt
έχω υπακούσειέχουμε υπακούσει
έχεις υπακούσειέχετε υπακούσει
έχει υπακούσειέχουν υπακούσει
Plu
per
fekt
είχα υπακούσειείχαμε υπακούσει
είχες υπακούσειείχατε υπακούσει
είχε υπακούσειείχαν υπακούσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα υπακούωθα υπακούμε
θα υπακούςθα υπακούτε
θα υπακούειθα υπακούν(ε)
Fut
ur
θα υπακούσωθα υπακούσουμε, θα υπακούσομε
θα υπακούσειςθα υπακούσετε
θα υπακούσειθα υπακούσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω υπακούσειθα έχουμε υπακούσει
θα έχεις υπακούσειθα έχετε υπακούσει
θα έχει υπακούσειθα έχουν υπακούσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να υπακούωνα υπακούομε
να υπακούςνα υπακούτε
να υπακούεινα υπακούν(ε)
Aoristνα υπακούσωνα υπακούσουμε, να υπακούσομε
να υπακούσειςνα υπακούσετε
να υπακούσεινα υπακούσουν(ε)
Perfνα έχω υπακούσεινα έχουμε υπακούσει
να έχεις υπακούσεινα έχετε υπακούσει
να έχει υπακούσεινα έχουν υπακούσει
Imper
ativ
Presυπάκουγευπακούτε
Aoristυπάκουσευπακούστε
Part
izip
Presυπακούγοντας
Perfέχοντας υπακούσει
InfinAoristυπακούσειGriechische Definition zu υπακούω

υπακούω [ipakúo] Ρ (βλ. ακούω) : 1α.συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις ή με τις επιθυμίες κάποιου: Aυτό το παιδί δε με υπακούει καθόλου, δε με ακούει. Πρέπει τα παιδιά να υπακούνε τους γονείς τους. || Yπακούει στη φωνή της συνείδησής του. β. υποτάσσομαι σε κτ. που κάποιος άλλος μου επιβάλλει: υπακούω στους νόμους / σε μια διαταγή. || συμμορφώνομαι με κτ. το οποίο έμμεσα μου επιβάλλεται: Yπακούει πάντα στις επιταγές της μόδας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback