τελευταία   [teleftea, teleytaia]

(127)
(37)

Etymologie zu τελευταία

τελευταία τελευταίος


GriechischDeutsch
Η οικονομική κατάσταση μερικών χρηστών έχει επιδεινωθεί μετά την τελευταία επανεξέταση και διαπιστώθηκε ότι ιδίως οι μικρότεροι παραγωγοί εμφιαλωμένου νερού επηρεάστηκαν, μεταξύ άλλων λόγων, αρνητικά, κυρίως από την πρόσφατη αύξηση της τιμής του PET, καθώς δεν ήταν σε θέση να τη μετακυλίσουν στους εμπόρους λιανικής πώλησης στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.Die wirtschaftliche Lage einiger Verwender hat sich seit der letzten Überprüfung verschlechtert, wobei festgestellt wurde, dass insbesondere kleinere Produzenten von Wasser in Flaschen in Mitleidenschaft gezogen wurden; dies liegt anscheinend vor allem am Preisanstieg für PET in der letzten Zeit, da sie diesen in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht an die Einzelhändler weitergeben konnten.

Übersetzung bestätigt

Πρέπει αφετέρου να παρατηρηθεί ότι, λόγω της δημογραφικής εξέλιξης και των μετασχηματισμών της αγοράς εργασίας (αύξηση της μέσης ηλικίας, αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων ατόμων, μείωση των ενεργών ατόμων) που συντελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια, η διαρθρωτική δημοσιονομική ανισορροπία δεν αποτελεί τυπική συνθήκη της γεωργικής πρόνοιας, αλλά κοινό πρόβλημα όλων των καθεστώτων πρόνοιας.Anderer­seits ist in der letzten Zeit im Zuge der demographischen Entwicklungen und der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt (Erhöhung des Durchschnittsalters, Anstieg des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung, Rückgang der Erwerbstätigen) ein strukturelles finanzielles Ungleichgewicht nicht mehr nur ein typisches Phänomen der landwirtschaftlichen Versorgung, sondern ein Problem, dem sämtliche Versorgungssysteme ausgesetzt sind.

Übersetzung bestätigt

Ενόψει της ενδεχόμενης προσχώρησης δέκα χωρών στην ΕΕ το 2004, οι δραστηριότητες του Ιδρύματος σε αυτές τις υποψήφιες χώρες περιορίστηκαν τελευταία, ενώ δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις χώρες προτεραιότητας: Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία.Angesichts des voraussichtlichen Beitritts von zehn Ländern im Jahr 2004 gingen die Tätigkeiten der Stiftung in diesen Bewerberländern in der letzten Zeit zurück, was zu einer zunehmenden Konzentration auf die als prioritär geltenden Länder Bulgarien, Rumänien und Türkei führte.

Übersetzung bestätigt

Πρόοδος έχει συντελεσθεί σε ό,τι αφορά τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια και ο συνολικός αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων έχει μειωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, αν και όχι σε όλη την Ένωση.Bei der Verringerung der Zahl der Arbeitsunfälle sind in der letzten Zeit Fortschritte erreicht worden; die Gesamtzahl schwerer Unfälle ist seit Mitte der neunziger Jahre zurückgegangen, allerdings nicht in der ganzen Europäischen Union.

Übersetzung bestätigt

Η ΟΚΕ προτείνει στην Επιτροπή να αξιοποιήσει όσο γίνεται καλύτερα τις θέσεις που διατυπώνονται τελευταία για την ηλεκτρονική και τη δια βίου μάθηση από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Der Ausschuss schlägt der Kommission vor, die in der letzten Zeit von der organisierten Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene vorgetragenen Standpunkte bezüglich des elektronischen und des lebenslangen Lernens in die Praxis umzusetzen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu τελευταία.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback