{η}  σχολή Subst.  [scholi, sxolh]

{die}    Subst.
(739)
(6)

Etymologie zu σχολή

σχολή (λόγιο) altgriechisch σχολή[1]


GriechischDeutsch
Τέλος, τα βασικά αυτά προσόντα είναι ευρέως διαθέσιμα στην αγορά εργασίας από τότε που έχουν αναπτυχθεί προγράμματα κατάρτισης στα σχετικά μαθήματα, στις τεχνικές σχολές και στη VDAB (Φλαμανδικό οργανισμό απασχόλησης).Drittens sind diese grundlegenden Qualifikationen auf dem Markt besser verfügbar, seit die technischen Schulen und der VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — flämisches Arbeitsamt) entsprechende Ausbildungsprogramme anbieten.

Übersetzung bestätigt

«που αντιστοιχεί σε κύκλο σπουδών και εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα έτη γενικής σχολικής εκπαίδευσης και τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχολή νοσοκόμων, η οποία πιστοποιείται με εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος».„Erforderlich ist eine Schulund Ausbildungszeit von insgesamt mindestens 13 Jahren; davon entfallen mindestens 10 Jahre auf die allgemeine Schulausbildung und weitere 3 Jahre auf die Berufsausbildung an einer Schule für Gesundheitsund Krankenpflege, die mit einer erfolgreich bestandenen Prüfung zum Erwerb des Befähigungsnachweises abschließt.“.

Übersetzung bestätigt

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια και άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματαBezahlte Arbeitszeit in Stunden: Schulen, Universitäten und andere Hochschuleinrichtungen

Übersetzung bestätigt

στις σχολές αρχιτεκτονικής των πανεπιστημίων, ανώτατων πολυτεχνικών κολεγίων, κολεγίων-ακαδημιών (ιδιωτικά κολέγια), κολεγίων τεχνολογίας και καλών τεχνών τα οποία ήταν αναγνωρισμένα κατά τη 10 Ιουνίου 1985 από το Architects Registration Council του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου για την εγγραφή στο μητρώο του επαγγέλματος (Architect)von den Architekturschulen an den Universitäten, den Polytechnischen Schulen, den Akademien (private Colleges) und den Technologieund Kunstschulen ausgestellt wurden und am 10. Juni 1985 vom Architects Registration Council des Vereinigten Königreichs zwecks Zulassung zur Eintragung in das Berufsregister anerkannt wurden (Architect)

Übersetzung bestätigt

Διπλώματα χορηγηθέντα από τη σχολή αρχιτεκτονικής του βασιλικού ινστιτούτου τεχνολογίας, το τεχνολογικό ινστιτούτο Chalmers και το τεχνολογικό ινστιτούτο του πανεπιστημίου της Lund (arkitekt, πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της αρχιτεκτονικής)die vom Königlichen Institut für Technik, Schule für Architektur, dem Chalmers-Institut für Technik und der Universität Lund, Institut für Technik ausgestellten Diplome (arkitekt, Magister in Architektur)

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
σχολή ιππασίαςGriechische Definition zu σχολή

σχόλη η [sxódiv] & σκόλη η [skódiv] Ο30α : (λαϊκότρ.) ημέρα αργίας: Kάθε μέρα δεν είναι γιορτή και σχολή. Tις καθημερινές και τις σχόλες.

[σκ-: μσν. σχόλη με ανομ. τρόπου άρθρ. [sx > sk] < σχολ(άζω) -η (αναδρ. σχημ.)· σχ-: λόγ. επίδρ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback