{η}  σπουδαιότητα Subst.  [spudeotita, sputheotita, spoydaiothta]

{die}    Subst.
(1347)

Etymologie zu σπουδαιότητα

σπουδαιότητα σπουδαίος


GriechischDeutsch
Ωστόσο, στο μέτρο που οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του 2004, οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην παρούσα περίπτωση, απαιτούν η ίδια συνεισφορά να υπερβαίνει το 50 %, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να υπενθυμίσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες του πλαισίου της αναδιάρθρωσης (από την οποία εξαρτώνται άμεσα 250 θέσεις εργασίας στο Βέλγιο). τις σημαντικές μειώσεις στην παραγωγική ικανότητα (μείωση κατά 49 % του όγκου των σιδηροδρομικών βαγονιών. εκχώρηση πολλών τερματικών σταθμών). και τη σπουδαιότητα των συνδυασμένων μεταφορών, αγορά στην οποία δραστηριοποιείται κυρίως η IFB, στην πολιτική των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Nachdem jedoch die neuen Leitlinien von 2004, die in diesem Fall nicht anzuwenden sind, einen Eigenbeitrag von mindestens 50 % verlangen, hält es die Kommission für sinnvoll, auf die besonderen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung (von der 250 Arbeitsplätze in Belgien direkt abhängen), auf das Ausmaß der Verringerung der Kapazitäten (Verringerung der Eisenbahnwaggons um 49 %, Veräußerung mehrerer Terminals) sowie auf die Bedeutung des Marktes für den kombinierten Verkehr, auf dem die IFB hauptsächlich aktiv ist, in der Verkehrspolitik der Europäischen Union hinzuweisen.

Übersetzung bestätigt

Ωστόσο, η σπουδαιότητα αυτών των ευρημάτων πρέπει ακόμη να αναλυθεί πλήρως και να αξιολογηθεί από την επιστημονική κοινότητα, από τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμα επαρκή επιστημονικά στοιχεία.Die Bedeutung dieser Ergebnisse ist jedoch noch nicht vollständig wissenschaftlich geklärt und bewertet. Hierfür werden hinreichende wissenschaftliche Daten benötigt.

Übersetzung bestätigt

τη σημασία και τη σπουδαιότητα του προειδοποιητικού ύψους, εάν εφαρμόζεται, και τις ενέργειες σε περίπτωση βλάβης υψηλότερα και χαμηλότερα από το προειδοποιητικό ύψος·sofern zutreffend, die Bedeutung und Aussagekraft der Alarmhöhe und die bei einem oberund unterhalb der Alarmhöhe auftretenden Ausfall zu ergreifenden Maßnahmen,

Übersetzung bestätigt

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για την ερμηνεία και σπουδαιότητα των μοντέλων προσρόφησης παρέχονται στις παραπομπές (41) (45) (80) (81) (82).Nähere Einzelheiten zur Interpretation und Bedeutung von Adsorptionsmodellen sind in den Literaturangaben zu finden (41) (45) (80) (81) (82).

Übersetzung bestätigt

Άλλα κριτήρια για την επιλογή του είδους των ψαριών είναι η σπουδαιότητα τους από αναπαραγωγικής, εμπορικής και οικολογικής πλευράς καθώς επίσης και η συγκρίσιμη ευαισθησία, η παρελθούσα επιτυχής χρήση κ.λπ.Andere Kriterien zur Auswahl der Fischspezies sind u. a. ihr Freizeitwert, ihre kommerzielle und ökologische Bedeutung sowie eine vergleichbare Empfindlichkeit, ein erfolgreicher Einsatz in früheren Tests usw.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σπουδαιότητα

σπουδαιότητα η [spuδeótita] : ιδιότητα που χαρακτηρίζει κτ. εξαιρετικά σημαντικό, κτ. το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα: Δεν έχετε εκτιμήσει, όπως θα έπρεπε, τη σπουδαιότητα της κατάστασης. Είναι ένα θέμα ύψιστης σπουδαιότητας.

[λόγ. < αρχ. σπουδαιότης, αιτ. -ητα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback