σοβαρός -ή -ό Adj.  [sovaros -i -o, sobaros -h -o]

(362)
  Adj.
(13)
  Adj.
(3)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Ο δυνητικός κίνδυνος για το περιβάλλον θεωρείται μη σοβαρός, εάν:Die potenzielle Gefahr für die Umwelt wird in folgenden Fällen nicht als ernst eingestuft:

Übersetzung bestätigt

ο κίνδυνος κοινοποιείται ως «μη σοβαρός» ή δεν θεωρείται «σοβαρός» από την παραλαμβάνουσα αρχή, όμως η αρχή αυτή κοινοποίησε στον παραγωγό ή το διανομέα που υπέβαλε τις πληροφορίες την πρόθεσή της να προωθήσει τις πληροφορίες, μέσω της Επιτροπής, στις αρχές των άλλων κρατών μελών [4] στα οποία, σύμφωνα με τις ενδείξεις του παραγωγού ή του διανομέα, το προϊόν τίθεται ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία.Das Risiko wird als „nicht ernst“ gemeldet oder von der die Meldung empfangenden Behörde als nicht ernst eingestuft, doch hat diese Behörde dem Hersteller oder Händler, der die Information übermittelt hat, ihre Absicht mitgeteilt, die Information über die Kommission an die Behörden der übrigen Mitgliedstaaten weiterzuleiten [4], in denen das Produkt nach den Angaben des Herstellers bzw. Händlers in Verkehr gebracht worden ist oder wird.

Übersetzung bestätigt

ο κίνδυνος κοινοποιείται ως «σοβαρός» ή θεωρείται «σοβαρός» από την παραλαμβάνουσα αρχή και η αρχή αυτή αποφασίζει να διαβιβάσει κοινοποίηση σχετικά με το εν λόγω προϊόν στο πλαίσιο του συστήματος RAPEX.Das Risiko wird als „ernst“ gemeldet oder von der die Meldung empfangenden Behörde als „ ernst“ eingestuft, und diese Behörde beschließt eine Meldung zu dem betreffenden Produkt im Rahmen des RAPEX-Systems.

Übersetzung bestätigt

Εάν ο κίνδυνος δεν εξελίσσεται ώστε να θεωρηθεί σοβαρός, εφαρμόζονται οι κανονικές υφιστάμενες διατάξεις για τη διαχείριση του κινδύνου.Stellt sich das Risiko in der weiteren Entwicklung nicht als ernst heraus, finden die normalen Vorschriften zum Risikomanagement Anwendung.

Übersetzung bestätigt

Εάν ο κίνδυνος θεωρηθεί σοβαρός και η Επιτροπή θεωρήσει ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο τμήμα 2.1, συγκροτείται μονάδα κρίσης και εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στα τμήματα 5, 7 και 8.Gilt das Risiko als ernst und liegen nach Ansicht der Kommission die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.1 vor, wird ein Krisenstab eingerichtet und finden die Verfahren nach den Abschnitten 5, 7 und 8 Anwendung.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • σοβαρός (maskulin)
  • σοβαρή (feminin)
  • σοβαρό (neutrum)


Griechische Definition zu σοβαρός -ή -ό

σοβαρός -ή -ό [sovarós] : 1. που συμπεριφέρεται και ενεργεί με περίσκεψη, που αντιμετωπίζει τα πράγματα με υπευθυνότητα, που είναι αξιόπιστος: σοβαρός -ή -ό επιστήμονας. σοβαρός -ή -ό υπάλληλος. Είναι σοβαρός -ή -ό άνθρωπος· μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη. Bρήκα μια σοβαρή κοπέλα για να προσέχει τα παιδιά. || Σοβαρή μουσική, παλαιότερα, η κλασική μουσική. ANT ελαφρά. Σοβαρή λογοτεχνία. || που γίνεται με υπευθυνότητα, με φροντίδα και προσοχή: Έκανε σοβαρές σπουδές. Σοβαρή μελέτη. Προσπάθησα να κάνω μαζί του μια σοβαρή συζήτηση. Έχω σοβαρές πληροφορίες ότι… Mόνο σοβαρές προτάσεις θα ληφθούν υπόψη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. (έκφρ.) έχει σοβαρό / καλό σκοπό*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback