{το}  σλόγκαν Subst.  [slogkan]

{der}    Subst.
(149)

GriechischDeutsch
7.3 Πρέπει επίσης να προωθηθεί περαιτέρω η πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα αυτή (ως επί το πλείστον υποχρεωτικής τήρησης) με ενημερωτικές εκστρατείες που θα προβάλλουν ένα σλόγκαν, μαζί με ορισμένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποιότητας του προϊόντος.7.3 Auch müssen mehr Informationen über diese (meist verbindlichen) Qualitätsmerkmale ver­breitet werden, und zwar im Zuge von Sensibilisierungskampagnen mit einem aussagekräfti­gen Motto oder Slogan, mit dem bestimmte Hauptqualitätsmerkmale des jeweiligen Produkts herausgestellt werden.

Übersetzung bestätigt

Κατά το πρώτο στάδιο (Ιούνιος 2005 – Μάρτιος 2006), δρομολογήθηκαν κάποιες σημαντικές δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη, στις 15 Φεβρουαρίου 2006, δημιουργήθηκε ένας ειδικός εθνικός δικτυακός τόπος σχετικά με τη μετάβαση στο ευρώ, λειτουργεί δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για το ευρύ κοινό, έχει προετοιμαστεί το πρώτο ενημερωτικό δελτίο («Έρχεται το ευρώ») και πρόκειται να αποσταλεί σε όλα τα νοικοκυριά, έχει επιλεγεί ένα εμπορικό σήμα με το σλόγκαν «Το ευρώ – για όλους μας».In einem ersten Schritt (Juni 2005 bis März 2006) wurden einige wichtige Aktivitäten eingeleitet, wie beispielsweise am 15. Februar 2006 die Einrichtung einer speziellen nationalen Website zum Thema Euro-Umstellung, ferner die Bereitstellung einer gebührenfreien Telefonleitung für die breite Öffentlichkeit; die erste Informationsschrift („Der Euro kommt“) wurde erstellt und wird an alle Haushalte verteilt werden, und eine Corporate Identity unter dem Slogan „Der Euro – für uns alle” wurde ausgewählt.

Übersetzung bestätigt

Για να καταστεί εμφανής αυτή η δέσμευση και να διευκολυνθεί η κατανόηση του μηνύματος εκ μέρους των καταναλωτών, θα χρησιμοποιήσουν, στο μέτρο του δυνατού, και σε κάθε πρόσφορο πλαίσιο, το κοινό ευρωπαϊκό σλόγκαν «νέο νόμισμα, σταθερές τιμές».Um dieses Engagement zu verdeutlichen und die Wahrnehmung dieser Botschaft durch die Verbraucher zu fördern, verwenden sie bei allen passenden Gelegenheiten den europaweiten Slogan: „Neue Währung, stabile Preise“.

Übersetzung bestätigt

όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της παρουσίασης ή της αναφοράς, όχι μόνο την επωνυμία, το εμπορικό σήμα ή τη δραστηριότητα του παρόχου, αλλά και άλλα διακριτικά σημεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών, εφόσον συνδέονται με αδιαμφισβήτητη τρόπο μαζί του (παραδείγματος χάρη, ένα ορισμένο είδος συσκευασίας ή ένα σλόγκαν, ακόμα και χωρίς αναφορά του εμπορικού σήματος).was den Inhalt dieser Darstellung/Bezugnahme betrifft: nicht nur der Name, die Marke oder die Tätigkeiten des Anbieters, sondern auch andere Merkmale, die eindeutige Assoziationen mit dem jeweiligen Angebot schaffen (z.B. eine bestimmte Verpackung/ein bestimmter Slogan ohne Nennung der betreffenden Marke).

Übersetzung bestätigt

όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της παρουσίασης ή της αναφοράς, όχι μόνο την επωνυμία, το εμπορικό σήμα ή τη δραστηριότητα του παρόχου, αλλά και άλλα διακριτικά σημεία των προϊόντων ή των υπηρεσιών, εφόσον συνδέονται με αδιαμφισβήτητη τρόπο μαζί του (παραδείγματος χάρη, ένα ορισμένο είδος συσκευασίας ή ένα σλόγκαν, ακόμα και χωρίς αναφορά του εμπορικού σήματος).was den Inhalt dieser Darstellung/Bezugnahme betrifft: nicht nur der Name, die Marke oder die Tätigkeiten des Anbieters, sondern auch andere Merkmale, die eindeutige Assozia­tionen mit dem jeweiligen Angebot schaffen (z.B. eine bestimmte Verpackung/ein bestimmter Slogan ohne Nennung der betreffenden Marke).

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu σλόγκαν.

Griechische Definition zu σλόγκαν

σλόγκαν το [slógan] Ο (άκλ.) : μήνυμα κυρίως εμπορικό, αλλά και πολιτικό, διατυπωμένο με συντομία και παραστατικότητα, ώστε να τραβάει την προσοχή του ακροατή και να αποτυπώνεται στη μνήμη: Πετυχημένο διαφημιστικό σλόγκαν.

[λόγ. < αγγλ. slogan]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback