{ο}  πυθμένας Subst.  [pithmenas, pythmenas]

{der}    Subst.
(16)
{der}    Subst.
(6)

Etymologie zu πυθμένας

πυθμένας altgriechisch πυθμήν


GriechischDeutsch
Κατά κανόνα, η με μερική απόξεση του περικαρπίου κριθή διέρχεται από έξι διαφορετικά κόσκινα, το σύστημα κοσκίνων κλείεται στο εσωτερικό και ανώτερο μέρος του, το κόσκινο με τις πλέον μεγαλύτερες οπές τοποθετείται υψηλά και, ως ο πυθμένας, πρέπει να είναι κενό μετά το κοσκίνισμα.Die Graupen werden im Allgemeinen mit sechs Sieben sortiert, Deckel und Boden schließen den Siebsatz ab, das Sieb mit der größten Lochweite muss oben liegen und wie der Boden nach der Siebung leer sein.

Übersetzung bestätigt

Τα πλευρικά τοιχώματα και ο πυθμένας των περίκλειστων θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για την αποφυγή της συσσώρευσης φυκών και άλλων καταλοίπων.Die Seitenwände und der Boden der Behälter sollten regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Algen und anderen Ablagerungen zu vermeiden.

Übersetzung bestätigt

Μερικές αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου με μήκος πλευράς τουλάχιστον 5 cm ή μερικά τρυβλία Petri διαμέτρου τουλάχιστον 6 cm ο πυθμένας των οποίων έχει χωριστεί σε ζώνες 10 x 10 mm με τη βοήθεια αιχμηρού οργάνου.eine Reihe von Objektträgern für die Mikroskopie mit einer Seitenlänge von mindestens 5 cm oder eine Reihe von Petrischalen mit einem Durchmesser von mindestens 6 cm, deren Boden mit einem spitzen Gegenstand in Quadrate von 10 × 10 mm eingeteilt ist;

Übersetzung bestätigt

πυθμένας της λεκάνης: 180 x 40 mm, χωρισμένος σε τετραγωνίδια·der Boden des Gefäßes misst 180 × 40 mm und ist in quadratische Felder eingeteilt,

Übersetzung bestätigt

μετωπικές πλάκες: 40 x 20 mm. Ο πυθμένας και οι μετωπικές πλάκες πρέπει να στερεώνονται μεταξύ των πλευρικών πλακών, ούτως ώστε να σχηματίζουν δύο μικρές λαβές στα δύο άκρα.die Endstücke messen 40 × 20 mm. Boden und Enden sind so zwischen die Seiten zu kleben, dass zwei schmale Griffe an beiden Seiten entstehen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πυθμένας

πυθμένας ο [piθménas] : η κάτω πλευρά (ιδίως η εσωτερική της επιφάνεια) δοχείου, σκεύους κτλ. το οποίο περιέχει υγρό ή προορίζεται για τοποθέτηση υγρών· πάτος: Ο πυθμένας του βαρελιού / της δεξαμενής / του πηγα διού. || Ο πυθμένας της θάλασσας / της λίμνης, ο βυθός.

[λόγ. < αρχ. πυθμήν, αιτ. -ένα `πάτος της θάλασσας΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback