παραβαίνω Verb  [paraveno, parabainw]

brechen (ugs.)
  Verb
(4)
  Verb
(3)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu παραβαίνω

παραβαίνω altgriechisch παραβαίνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
παραβιάζω
αθετώ
καταστρατηγώ
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu παραβαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παραβαίνωπαραβαίνουμε, παραβαίνομε
παραβαίνειςπαραβαίνετε
παραβαίνειπαραβαίνουν(ε)
Imper
fekt
παρέβαιναπαραβαίναμε
παρέβαινεςπαραβαίνατε
παρέβαινεπαρέβαιναν, παραβαίναν(ε)
Aoristπαρέβηκαπαραβήκαμε
παρέβηκεςπαραβήκατε
παρέβηκε, παρέβηπαραβήκανε, παρέβησαν
Per
fekt
έχω παραβείέχουμε παραβεί
έχεις παραβείέχετε παραβεί
έχει παραβείέχουν παραβεί
Plu
per
fekt
είχα παραβείείχαμε παραβεί
είχες παραβείείχατε παραβεί
είχε παραβείείχαν παραβεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παραβαίνωθα παραβαίνουμε, θα παραβαίνομε
θα παραβαίνειςθα παραβαίνετε
θα παραβαίνειθα παραβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα παραβώθα παραβούμε, θα παραβόμε
θα παραβείςθα παραβέτε
θα παραβείθα παραβούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραβείθα έχουμε παραβεί
θα έχεις παραβείθα έχετε παραβεί
θα έχει παραβείθα έχουν παραβεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παραβαίνωνα παραβαίνουμε, να παραβαίνομε
να παραβαίνειςνα παραβαίνετε
να παραβαίνεινα παραβαίνουν(ε)
Aoristνα παραβώνα παραβούμε, να παραβόμε
να παραβείςνα παραβέτε
να παραβείνα παραβούν(ε)
Perfνα έχω παραβείνα έχουμε παραβεί
να έχεις παραβείνα έχετε παραβεί
να έχει παραβείνα έχουν παραβεί
Imper
ativ
Presπαρέβαινεπαραβαίνετε
Aoristπαραβείτε
Part
izip
Presπαραβαίνοντας
Perfέχοντας παραβεί
InfinAoristπαραβείGriechische Definition zu παραβαίνω

παραβαίνω [paravéno] -ομαι Ρ αόρ. γ' πρόσ. παρέβη, παρέβησαν, απαρέμφ. παραβεί, (παθ. μόνο στο ενεστ. θ.) : αθετώ κτ. συμφωνημένο, παραβιάζω κτ. θεσμοθετημένο: παραβαίνω συμφωνίες / νόμους / κανονισμούς / διατάξεις. Οι αντικυβερνητικοί στρατιώτες παρέβησαν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

[λόγ. < αρχ. παραβαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback