πάρα Adv.  [para]

(4396)
(0)
(0)

Etymologie zu πάρα

πάρα altgriechisch παρά


GriechischDeutsch
Αυτό δείχνει ότι, την περίοδο 1996-2002, το Δημόσιο ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τις δραστηριότητες της ΕΤΒΑ.Dies zeigt, dass der Staat im Zeitraum 1996—2002 sehr großes Interesse an den Tätigkeiten von ETVA hatte.

Übersetzung bestätigt

Η εν λόγω έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ιχθυάλευρα είναι μια πάρα πολύ εύπεπτη πηγή πρωτεϊνών με πεπτικότητα χαμηλότερη από το γάλα αλλά υψηλότερη από τις περισσότερες πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και με πολύ καλό προφίλ αμινοξέων σε σύγκριση με πηγές φυτικής πρωτεΐνης που χρησιμοποιούνται σήμερα σε υποκατάστατα του γάλακτος, και ότι μπορεί να επιτραπεί η διατροφή των νεαρών μηρυκαστικών με ιχθυάλευρα.Darin wird geschlossen, dass Fischmehl eine sehr gut verdauliche Proteinquelle darstellt, wobei die Verdaulichkeit geringer ist als bei Milch, jedoch höher als bei den meisten Proteinen pflanzlichen Ursprungs, dass es ein im Vergleich mit derzeit in Milchaustauschfuttermitteln verwendeten pflanzlichen Proteinquellen gutes Aminosäureprofil besitzt und dass daher die Verfütterung von Fischmehl an junge Wiederkäuer zugelassen werden könnte.

Übersetzung bestätigt

Ο βαθμός εμπιστοσύνης των πελατών είναι πάρα πολύ μεγάλος, πράγμα το οποίο οδηγεί σε υψηλά εμπόδια εισόδου.Die Kundenloyalität ist sehr hoch, was hohe Marktzutrittsschranken zur Folge hat.

Übersetzung bestätigt

Βλέπε κυρίως: «Το κράτος φαίνεται κατ'αυτόν τον τρόπο σαν να ήταν ταυτόχρονα παρόν σε μεγάλο βαθμό και πάρα πολύ συχνά ανίκανο ... Το κράτος δυσκολεύεται να δώσει στις δημόσιες επιχειρήσεις σαφείς οδηγίες ... Εξάλλου, το κράτος βλέπει να αποδυναμώνονται σημαντικά τα μέσα ελέγχου που διαθέτει λόγω των διαστάσεων που λαμβάνει η εξωτερική ανάπτυξη, δηλαδή η ανάπτυξη των θυγατρικών.Siehe insbesondere: „Der Staat scheint hier gleichzeitig sehr präsent und allzu oft ineffizient zu sein... Der Staat hat Schwierigkeiten, den öffentlichen Unternehmen klare Richtlinien vorzugeben... Im Übrigen werden die Kontrollmöglichkeiten des Staates durch die Form, in der sich die Expansion, d. h. die Entwicklung der Tochterunternehmen vollzieht, erheblich geschwächt.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, ακόμη και αν όλες οι φυσικές και ψυχολογικές παράμετροι ήταν υπό έλεγχο, το αναγκαίο περιθώριο παραγωγικής ικανότητας θα εξαρτιόταν επίσης πάρα πολύ από τη δομή της αγοράς.Selbst wenn alle materiellen und psychologischen Faktoren unter Kontrolle sind, hängt die erforderliche Kapazitätsspanne außerdem sehr von der jeweiligen Marktstruktur ab.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πάρα.Griechische Definition zu πάρα

πάρα [pára] & [para] στη σημ. 2β και συχνά στη σημ. 2α επίρρ. ποσ. : επιτείνει τη σημασία της λέξης που ακολουθεί. 1. προτάσσεται στο επίθετο πολύς και στο επίρρημα πολύ: πάρα πολύς κόσμος. πάρα πολλή δουλειά. πάρα πο λύ θάρρος. πάρα πολύ όμορφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δούλεψε πάρα πολύ σκλη ρά, αλλά τα κατάφερε. || με τη σημασία υπερβολικά πολύ, παραπάνω από ό,τι έπρεπε, προκειμένου για καταστάσεις δυσάρεστες: Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά κι έπαθε υπερκόπωση. Έφαγε πάρα πολύ και βαρυστομάχιασε, έφαγε υπερβολικά πολύ ή παραέφαγε και βαρυστομάχιασε· (βλ. παρα- 2). [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback